การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

บลจ. ทหารไทยยึดมั่นที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ให้ความสำคัญในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทจัดการทุกฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานทางการ และสังคมโดยรวม และมีแนวทางที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ ยึดถือการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับของทางการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทมีความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ รวมถึงป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ อันจะทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม และความเสียหายต่อบริษัทจัดการ และต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บลจ. ทหารไทยได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุม และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นภายในและภายนอกบริษัทจัดการ โดยมีการ กำหนดนโยบายรวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ มาโดยตลอด เช่น จรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) การป้องกันปราบปราม การทุจริต การห้ามให้หรือรับสินบน การให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ทั้งกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือทางธุรกิจ เป็นต้น

จากความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทจัดการได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของบริษัทจัดการในการดำเนินธุรกิจอย่าง โปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทจัดการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดตามที่กล่าว ข้างต้น