แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มต่างๆ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
แบบแสดงความประสงค์ขอโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ [ 62.88 kb. ]
แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Member Risk Profile) [ 309.12 kb. ]
คำขอใช้/เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการทางอินเตอร์เน็ตของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(สำหรับคณะกรรมการกองทุน) [ 427.57 kb. ]
คำขอปลดล็อค/ขอรหัสผ่านใหม่สำหรับการใช้บริการอินเตอร์เน็ตของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(สำหรับสมาชิกกองทุน) [ 425.48 kb. ]
หนังสือแสดงความประสงค์ที่จะดำเนินการกับเงินที่คงไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ [ 88.60 kb. ]
แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ในการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ [ 75.36 kb. ]
กองทุนรวม
คำขอเปิดบัญชีกองทุน (บัญชีเดี่ยว) * สำหรับ บลจ. ทหารไทยและตัวแทนขายอื่นๆ (ยกเว้น ธ.ทหารไทย) [ 490.33 kb. ]
คำขอเปิดบัญชีกองทุน (นิติบุคคล) * สำหรับ บลจ. ทหารไทยและตัวแทนขายอื่นๆ (ยกเว้น ธ.ทหารไทย) [ 422.15 kb. ]
แบบฟอร์ม FATCA (สำหรับบุคคลธรรมดา) [ 324.15 kb. ]
แบบฟอร์ม FATCA (สำหรับนิติบุคคล) [ 412.87 kb. ]
W-8BEN-E Form [ 13,488.68 kb. ]
แบบประเมินระดับความเสี่ยงการลงทุน - ประเภทนิติบุคคล [ 565.96 kb. ]
แบบประเมินระดับความเสี่ยงการลงทุน - ประเภทบุคคลธรรมดา [ 570.41 kb. ]
หนังสือมอบอำนาจ/ยินยอมเพิ่มเติมสำหรับธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต [ 66.60 kb. ]
แบบฟอร์มการแสดงตนของนิติบุคคล (กรณีเปิดบัญชีในนามนิติบุคคล) [ 111.38 kb. ]
คำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล [ 676.09 kb. ]
หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก [ 627.82 kb. ]
คำขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต [ 1,534.67 kb. ]
ใบคำขอใช้บริการวางแผนการลงทุนอัตโนมัติ AIP [ 1,065.00 kb. ]
ใบคำสั่งโอน RMF ไปยัง บลจ. อื่น [ 670.30 kb. ]
ใบคำสั่งรับโอน RMF จาก บลจ. อื่น [ 144.48 kb. ]
ใบคำสั่งรับโอน RMF จาก PVD [ 124.22 kb. ]
ใบคำสั่งโอน LTF ไปยัง บลจ. อื่น [ 670.72 kb. ]
ใบคำสั่งรับโอน LTF จาก บลจ. อื่น [ 143.65 kb. ]
แบบคำขอหนังสือรับรองหน่วยลงทุน [ 491.52 kb. ]
หนังสือเพิกถอนการจดแจ้งจำนำหลักทรัพย์ [ 369.91 kb. ]
หนังสือจดแจ้งการจำนำหลักทรัพย์ [ 644.45 kb. ]
หนังสือยินยอมให้หักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน LTF/RMF จากบัตรเครดิต [ 292.80 kb. ]
ใบคำสั่งซื้อ [ 1,127.21 kb. ]
ใบคำสั่งขาย [ 1,218.85 kb. ]
ใบคำสั่งสับเปลี่ยน [ 1,432.32 kb. ]
คำขอโอนหน่วยลงทุน [ 163.31 kb. ]
แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน [ 362.17 kb. ]
แบบคำขอออกใบหน่วยลงทุนแทนสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน [ 126.61 kb. ]
หนังสือยืนยันการยกเว้นไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย (กรณีขาย RMF) [ 151.82 kb. ]