กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนตราสารตลาดเงิน
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
13.5444   17,389,777,158.69   13.5445   13.5444   + 0.0009 21/05/61
21.5524   5,068,268,347.08   21.5525   21.5524   + 0.0014 21/05/61
กองทุนตราสารหนี้
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
11.8317   94,665,532,171.55   11.8318   11.8317   + 0.0001 21/05/61
10.3919   33,881,174,412.40   10.3920   10.3919   + 0.0002 21/05/61
16.9155   221,470,414.32   16.9156   16.9155   - 0.0106 21/05/61
12.4060   26,638,008,849.58   12.4061   12.4060   - 0.0085 21/05/61
11.0325   37,692,847,083.22   11.0326   11.0325   - 0.0006 21/05/61
กองทุนหุ้น
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
46.7900   5,902,830,421.54   46.8369 46.7432 + 0.3225 21/05/61
109.0122   13,451,573,611.13   109.1213 108.9032 + 0.8933 21/05/61
9.3267   1,700,547,085.47   9.3361 9.3174 + 0.0762 21/05/61
9.9031   1,578,963,572.97   10.0022 9.9031 + 0.0998 21/05/61
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
9.7412   1,062,280,767.17   9.8387 9.7412 - 0.0251 18/05/61
10.1962   10,131,554,638.12   10.3492 10.1962 - 0.1049 18/05/61
10.0669   205,839,697.09   10.1677 10.0669 - 0.0152 18/05/61
10.8073   66,912,390,047.12   10.9155 10.8073 - 0.0002 18/05/61
11.6536   1,860,779,974.12   11.8285 11.6536 + 0.0055 18/05/61
12.4404   576,163,071.27   12.5649 12.4280 + 0.0080 18/05/61
9.5328   111,299,908.57   9.6282 9.5233 + 0.0062 18/05/61
9.7948   212,108,096.63   9.8928 9.7948 - 0.0005 18/05/61
13.7595   687,382,880.18   13.7734 13.7457 - 0.0228 18/05/61
13.7838   8,633,327,885.34   13.9907 13.7838 0.0000 18/05/61
19.0202   848,720,386.59   19.2105 19.0012 - 0.0468 18/05/61
14.5779   252,899,250.92   14.7967 14.5779 - 0.0008 18/05/61
9.6841   61,200,045.15   N/A N/A + 0.0086 17/05/61
11.7518   280,264,875.44   11.9282 11.7518 - 0.0029 18/05/61
12.8961   765,354,064.75   13.0252 12.8961 - 0.0420 18/05/61
10.8236   827,132,584.88   10.8345 10.8128 - 0.0798 18/05/61
13.9649   4,887,520,173.42   14.1745 13.9649 + 0.0264 18/05/61
6.0629   1,932,995,269.90   6.0691 6.0568 + 0.0103 21/05/61
18.3755   4,985,176,643.39   18.6512 18.3755 - 0.0031 18/05/61
12.5111   1,391,540,273.80   12.6363 12.5111 + 0.0404 21/05/61
13.4392   1,302,662,965.15   13.6409 13.4392 + 0.0662 18/05/61
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
10.4541   127,903,606.37   10.4647 10.4436 + 0.0628 21/05/61
27.3749   7,655,059,020.42   27.4024 27.3475 + 0.1884 21/05/61
22.0917   4,839,714,896.54   22.1139 22.0696 + 0.1159 21/05/61
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) (Support PVD transfer)
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
8.9377   26,715,009.30 8.9467 8.9288 - 0.0904 18/05/61
10.1071   6,166,075.00 10.1173 10.0970 + 0.0096 18/05/61
12.8352   2,979,985,051.24 12.8353   12.8352   + 0.0007 21/05/61
12.1098   1,327,204,473.82 12.1099   12.1098   - 0.0152 21/05/61
10.2577   113,868,614.23 10.2578   10.2577   - 0.0095 21/05/61
10.6069   370,367,652.45 10.6176 10.5963 - 0.0006 18/05/61
11.1278   169,282,862.21 11.1390 11.1167 + 0.0070 18/05/61
46.7019   3,648,559,736.71 46.7487 46.6552 + 0.3805 21/05/61
42.5126   3,086,761,943.99 42.5552 42.4701 + 0.2922 21/05/61
10.4473   58,995,531.48 10.4578 10.4369 + 0.0631 21/05/61
12.8602   404,759,058.06 12.8732 12.8473 + 0.0003 18/05/61
11.3948   72,102,346.45 11.4063 11.3834 - 0.0034 18/05/61
12.8614   140,851,807.14 12.8744 12.8485 + 0.0242 18/05/61
18.2082   307,250,022.66 18.2265 18.1900 - 0.0452 18/05/61
16.7421   437,246,567.88 16.7589 16.7254 - 0.0018 18/05/61
11.0382   51,563,207.04 11.0493 11.0272 + 0.0341 21/05/61
9.0606   295,523,016.93 9.0698 9.0515 - 0.0360 21/05/61
13.5422   458,710,564.84 13.5558 13.5287 + 0.0326 21/05/61
กองทุนรวมผสม
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
10.5621   145,797,101.00   10.6678 10.5621 + 0.0638 21/05/61
10.3436   515,243,969.24   10.3954 10.3436 - 0.0089 21/05/61
12.4387   199,428,201.72   12.4388 12.4387 + 0.0054 21/05/61
13.0145   91,057,090.64   13.0146 13.0145 + 0.0260 21/05/61
14.3602   130,105,077.58   14.3603 14.3602 + 0.0720 21/05/61
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
9.7218   6,711,809,559.19   9.8191 9.7218 + 0.0101 18/05/61
11.1186   27,284,935,387.40   11.2299 11.1075 + 0.0266 21/05/61
11.4749 2,254,819,201.14   N/A   N/A   - 0.1523 31/03/61 -
16.9791   983,442,909.47   16.9962 16.9621 + 0.0222 18/05/61
9.1582   2,265,663,451.34   9.1675 9.1490 - 0.0363 21/05/61
4.3604   721,592,158.34   4.3649 4.3560 - 0.0199 18/05/61
กองทุน ETF
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
6.8859   103,289,699.60   N/A   N/A   + 0.0491 21/05/61
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (สกุลเงินต่างประเทศ)
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.13
0.3146 191,910.21   N/A   N/A   N/A 18/05/61
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.13
0.2782 831,466.21   N/A   N/A   N/A 18/05/61
ทีเอ็มบี Emerging Bond (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.13
0.3032 33,061,959.76   N/A   N/A   N/A 18/05/61
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.13
0.3173 315,330,054.10   N/A   N/A   N/A 18/05/61
ทีเอ็มบี Asian Bond (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.13
0.3133 6,406,464.27   N/A   N/A   N/A 18/05/61
ทหารไทย Global Income
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.13
0.3364 2,082,551,822.19   N/A   N/A   N/A 18/05/61
ทีเอ็มบี Global Infrastructure (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.13
0.3627 57,914,098.17   N/A   N/A   N/A 18/05/61
ทหารไทย Global Bond Fund (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.13
0.3872 17,932,246.23   N/A   N/A   N/A 18/05/61
ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.13
0.2967 3,464,049.44   N/A   N/A   N/A 18/05/61
ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.13
0.3049 6,601,559.19   N/A   N/A   N/A 18/05/61
ทหารไทย World Equity Index (EURO)
อัตราแลกเปลี่ยน: 37.94
0.3627 18,119,301.47   N/A   N/A   N/A 18/05/61
ทหารไทย Global Quality Growth
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.13
0.4290 268,699,903.06   N/A   N/A   N/A 18/05/61
ทหารไทย US500 Equity Index (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.13
0.5920 26,415,200.33   N/A   N/A   N/A 18/05/61
TMB US Blue Chip Equity (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.13
0.4537 7,871,125.15   N/A   N/A   N/A 18/05/61
ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.10
0.3017 1,906,543.46   N/A   N/A   N/A 17/05/61
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท
อัตราแลกเปลี่ยน: 37.94
0.3098 7,387,736.76   N/A   N/A   N/A 18/05/61
ทหารไทย German Equity (EURO)
อัตราแลกเปลี่ยน: 37.94
0.3399 20,174,609.27   N/A   N/A   N/A 18/05/61
ทหารไทย Emerging Market Equity Index (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.13
0.3369 25,743,311.08   N/A   N/A   N/A 18/05/61
ทหารไทย Asian Growth Leaders
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.13
0.4346 152,117,029.99   N/A   N/A   N/A 18/05/61
ทหารไทย China Equity Index (HK dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 4.11
1.4767 470,784,790.16   N/A   N/A   N/A 21/05/61
ทหารไทย China Opportunity
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.13
0.5719 155,156,447.04   N/A   N/A   N/A 18/05/61
ทหารไทย Japan Equity (JPY:100 yen)
อัตราแลกเปลี่ยน: 0.29
4.0000 480,504,238,190.61   N/A   N/A   N/A 21/05/61
ทหารไทย Japan Active Equity (JPY:100 yen)
อัตราแลกเปลี่ยน: 0.29
4.0000 449,814,559,789.36   N/A   N/A   N/A 18/05/61
ทหารไทย โกลด์ ฟันด์ (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.13
0.5285 30,608,244.93   N/A   N/A   N/A 18/05/61
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.23
0.2842 70,296,725.14   N/A   N/A   N/A 21/05/61
ทหารไทย ออยล์ ฟันด์ (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.13
0.1357 22,458,517.22   N/A   N/A   N/A 18/05/61
ทีเอ็มบี Global Income RMF (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.13
0.3301 11,527,160.05   N/A   N/A   N/A 18/05/61
ทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.13
0.4003 12,597,543.05   N/A   N/A   N/A 18/05/61
ทหารไทย Asian Growth Leaders เพื่อการเลี้ยงชีพ
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.13
0.4003 4,383,809.75   N/A   N/A   N/A 18/05/61
ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.13
0.5211 13,608,670.02   N/A   N/A   N/A 18/05/61
ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (JPY:100 yen)
อัตราแลกเปลี่ยน: 0.29
3.0000 17,804,974,806.63   N/A   N/A   N/A 21/05/61
ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.13
0.5667 9,562,714.68   N/A   N/A   N/A 18/05/61
ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.13
0.3463 5,268,685.41   N/A   N/A   N/A 18/05/61
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.23
0.2811 9,169,190.72   N/A   N/A   N/A 21/05/61
ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ
อัตราแลกเปลี่ยน: 37.94
0.3004 1,900,606.18   N/A   N/A   N/A 18/05/61
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส (SG Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 23.96
0.4641 1,138,846,308.08   N/A   N/A   N/A 21/05/61
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (SG Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 23.96
0.5652 19,146,126.82   N/A   N/A   N/A 21/05/61