กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนตราสารตลาดเงิน
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
13.4558   34,568,460,644.35   13.4559   13.4558   + 0.0004 18/08/60
21.4191   5,948,942,951.21   21.4192   21.4191   + 0.0005 18/08/60
กองทุนตราสารหนี้
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
11.7196   83,750,269,667.44   11.7197   11.7196   + 0.0006 18/08/60
10.2846   39,700,656,504.30   10.2847   10.2846   + 0.0012 18/08/60
16.7866   209,178,223.29   16.7867   16.7866   + 0.0034 18/08/60
12.2592   10,762,208,323.40   12.2716   12.2592   + 0.0048 18/08/60
10.9636   42,669,107,325.47   10.9637   10.9636   + 0.0048 18/08/60
กองทุนหุ้น
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
38.1927   3,288,956,352.30   38.2310 38.1545 - 0.0098 18/08/60
90.8029   8,239,139,909.01   90.8938 90.7121 - 0.0793 18/08/60
7.8809   1,071,841,841.60   7.8889 7.8730 - 0.0068 18/08/60
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
10.1029   1,415,287,580.94   10.2040 10.1029 + 0.0062 17/08/60
10.2541   3,619,500,282.53   10.4080 10.2541 - 0.0472 17/08/60
10.4766   131,358,139.01   10.5815 10.4766 + 0.0131 17/08/60
10.9014   88,000,265,513.09   11.0105 10.9014 - 0.0092 17/08/60
11.9114   3,443,278,856.97   12.0902 11.9114 - 0.0544 17/08/60
12.5574   788,238,936.67   12.6831 12.5448 + 0.0072 17/08/60
9.6812   162,429,553.80   9.7781 9.6715 + 0.0055 17/08/60
9.7541   404,848,444.54   9.8517 9.7541 - 0.0002 17/08/60
12.9657   785,648,691.06   12.9788 12.9527 - 0.1171 17/08/60
12.0796   2,173,289,149.18   12.2609 12.0796 - 0.1096 17/08/60
17.1443   744,145,294.54   17.3158 17.1272 - 0.2649 17/08/60
12.3928   132,033,511.60   12.5788 12.3928 - 0.0285 17/08/60
8.5390   62,109,646.05   N/A N/A + 0.0992 16/08/60
11.1787   306,422,787.79   11.3465 11.1787 - 0.0556 17/08/60
12.0048   963,485,330.46   12.1249 12.0048 - 0.0972 17/08/60
10.4705   409,307,797.24   10.4811 10.4600 - 0.1494 17/08/60
13.1352   1,973,774,339.65   13.3323 13.1352 + 0.0039 17/08/60
5.4629   1,687,736,956.82   5.4685 5.4574 - 0.0067 18/08/60
14.8915   1,528,685,681.47   15.1150 14.8915 + 0.0526 17/08/60
10.6529   2,605,913,552.67   10.7595 10.6529 - 0.1064 18/08/60
11.7439   1,704,964,684.82   11.9202 11.7439 + 0.0031 17/08/60
9.8719   639,265,847.54   N/A   9.8719 - 0.1023 18/08/60
9.7632   316,380,807.18   N/A   9.7632 - 0.1023 18/08/60
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
10.2470   68,878,153.96   10.2573 10.2368 - 0.0041 18/08/60
22.6429   6,260,328,234.36   22.6656 22.6203 - 0.0061 18/08/60
19.1829   4,405,098,740.14   19.2022 19.1637 - 0.0038 18/08/60
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
12.7750   3,213,239,568.66 12.7751   12.7750   + 0.0003 18/08/60
11.9823   1,070,493,008.28 11.9824   11.9823   + 0.0038 18/08/60
10.1432   88,742,891.66 10.1433   10.1432   + 0.0036 18/08/60
10.7110   256,004,274.38 10.7218 10.7003 - 0.0086 17/08/60
11.2916   202,507,172.96 11.3030 11.2803 + 0.0058 17/08/60
39.1708   2,911,552,157.87 39.2101 39.1316 - 0.0350 18/08/60
34.8399   2,286,852,522.30 34.8748 34.8051 - 0.0093 18/08/60
10.2465   46,255,076.95 10.2568 10.2363 - 0.0036 18/08/60
11.2502   150,547,256.05 11.2616 11.2389 - 0.1031 17/08/60
10.8863   68,524,472.75 10.8973 10.8754 - 0.0509 17/08/60
12.0896   52,300,251.64 12.1018 12.0775 + 0.0049 17/08/60
16.5007   239,113,945.63 16.5173 16.4842 - 0.2567 17/08/60
13.5947   62,410,758.05 13.6084 13.5811 + 0.0499 17/08/60
9.3573   38,303,055.03 9.3668 9.3479 - 0.0948 18/08/60
9.3192   307,110,243.38 9.3286 9.3099 + 0.0581 18/08/60
12.7231   300,057,622.87 12.7359 12.7104 + 0.0236 18/08/60
กองทุนรวมผสม
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
10.3438   369,062,871.08   10.4473 10.3438 - 0.0041 18/08/60
10.2091   1,234,036,296.97   10.2602 10.2091 + 0.0074 18/08/60
11.9588   135,123,563.36   11.9589 11.9588 + 0.0057 18/08/60
12.1829   63,013,135.65   12.1830 12.1829 + 0.0028 18/08/60
12.7090   101,590,938.11   12.7091 12.7090 + 0.0014 18/08/60
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
11.0282   9,417,175,949.47   11.1386 11.0172 + 0.0208 18/08/60
11.6841 2,295,935,647.19   N/A   N/A   - 0.0271 30/06/60 -
17.7460   1,146,517,605.46   17.7638 17.7283 + 0.0569 17/08/60
9.4136   1,876,864,191.82   9.4231 9.4042 + 0.0587 18/08/60
2.9530   885,845,189.88   2.9561 2.9500 - 0.0054 17/08/60
กองทุน ETF
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
5.2652   78,978,787.29   5.2652   5.2652   + 0.0163 18/08/60
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (สกุลเงินต่างประเทศ)
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
ทีเอ็มบี Emerging Bond (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.24
0.3039 42,577,845.40   N/A   N/A   N/A 17/08/60
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.24
0.3085 108,889,900.20   N/A   N/A   N/A 17/08/60
ทีเอ็มบี Asian Bond (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.24
0.3152 3,951,809.24   N/A   N/A   N/A 17/08/60
ทหารไทย Global Income
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.24
0.3280 2,647,420,743.47   N/A   N/A   N/A 17/08/60
ทีเอ็มบี Global Infrastructure (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.24
0.3584 103,588,413.27   N/A   N/A   N/A 17/08/60
ทหารไทย Global Bond Fund (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.24
0.3778 23,713,566.09   N/A   N/A   N/A 17/08/60
ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.24
0.2913 4,886,569.01   N/A   N/A   N/A 17/08/60
ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.24
0.2935 12,179,556.09   N/A   N/A   N/A 17/08/60
ทหารไทย World Equity Index (EURO)
อัตราแลกเปลี่ยน: 39.01
0.3324 20,140,190.50   N/A   N/A   N/A 17/08/60
ทหารไทย Global Quality Growth
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.24
0.3634 65,381,743.36   N/A   N/A   N/A 17/08/60
ทหารไทย US500 Equity Index (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.24
0.5158 22,387,042.56   N/A   N/A   N/A 17/08/60
TMB US Blue Chip Equity (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.24
0.3728 3,972,127.30   N/A   N/A   N/A 17/08/60
ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.30
0.2564 1,865,154.54   N/A   N/A   N/A 16/08/60
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท
อัตราแลกเปลี่ยน: 39.01
0.2866 7,855,181.82   N/A   N/A   N/A 17/08/60
ทหารไทย German Equity (EURO)
อัตราแลกเปลี่ยน: 39.01
0.3078 24,699,052.28   N/A   N/A   N/A 17/08/60
ทหารไทย Emerging Market Equity Index (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.24
0.3150 12,313,712.31   N/A   N/A   N/A 17/08/60
ทหารไทย Asian Growth Leaders
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.24
0.3952 59,379,492.77   N/A   N/A   N/A 17/08/60
ทหารไทย China Equity Index (HK dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 4.24
1.2869 397,591,688.10   N/A   N/A   N/A 18/08/60
ทหารไทย China Opportunity
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.24
0.4480 45,989,340.60   N/A   N/A   N/A 17/08/60
ทหารไทย Japan Equity (JPY:100 yen)
อัตราแลกเปลี่ยน: 30.28
35.0450 8,572,648,044.84   N/A   N/A   N/A 18/08/60
ทหารไทย Japan Active Equity (JPY:100 yen)
อัตราแลกเปลี่ยน: 30.28
38.7870 5,631,034,694.56   N/A   N/A   N/A 17/08/60
ทหารไทย โกลด์ ฟันด์ (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.24
0.5339 34,492,106.06   N/A   N/A   N/A 17/08/60
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.21
0.2835 56,515,031.37   N/A   N/A   N/A 18/08/60
ทหารไทย ออยล์ ฟันด์ (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.24
0.0888 26,649,975.63   N/A   N/A   N/A 17/08/60
ทีเอ็มบี Global Income RMF (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.24
0.3222 7,701,692.97   N/A   N/A   N/A 17/08/60
ทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.24
0.3385 4,529,099.16   N/A   N/A   N/A 17/08/60
ทหารไทย Asian Growth Leaders เพื่อการเลี้ยงชีพ
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.24
0.3637 1,573,413.11   N/A   N/A   N/A 17/08/60
ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.24
0.4090 1,877,579.97   N/A   N/A   N/A 17/08/60
ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (JPY:100 yen)
อัตราแลกเปลี่ยน: 30.28
30.7830 126,005,181.36   N/A   N/A   N/A 18/08/60
ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.24
0.4964 7,193,560.34   N/A   N/A   N/A 17/08/60
ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.24
0.3397 6,092,273.55   N/A   N/A   N/A 17/08/60
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.21
0.2806 9,247,523.14   N/A   N/A   N/A 18/08/60
ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ
อัตราแลกเปลี่ยน: 39.01
0.2791 1,756,632.39   N/A   N/A   N/A 17/08/60
กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity Trigger 8(4) (JPY:100 yen)
อัตราแลกเปลี่ยน: 30.28
32.4760 2,102,986,537.07   N/A   N/A   N/A 18/08/60
ทหารไทย Japan Equity Trigger 8(5) (JPY:100 yen)
อัตราแลกเปลี่ยน: 30.28
32.1180 1,040,794,812.75   N/A   N/A   N/A 18/08/60
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส (SG Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 24.35
0.4528 386,681,994.16   N/A   N/A   N/A 18/08/60
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (SG Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 24.35
0.5224 12,320,772.24   N/A   N/A   N/A 18/08/60