กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนตราสารตลาดเงิน
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
13.5633   16,641,822,425.21   13.5634   13.5633   + 0.0010 16/07/61
21.5810   5,141,503,941.17   21.5811   21.5810   + 0.0016 16/07/61
กองทุนตราสารหนี้
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
11.8540   92,696,321,695.32   11.8541   11.8540   + 0.0010 16/07/61
10.4159   34,687,514,374.53   10.4160   10.4159   + 0.0017 16/07/61
16.9161   194,155,718.71   16.9162   16.9161   + 0.0011 16/07/61
12.4257   25,407,131,841.27   12.4258   12.4257   + 0.0025 16/07/61
11.0945   35,033,991,629.27   11.0946   11.0945   + 0.0066 16/07/61
กองทุนหุ้น
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
42.8373   6,082,411,314.18   42.8802 42.7945 - 0.3371 16/07/61
99.6339   13,694,397,145.84   99.7336 99.5343 - 1.0220 16/07/61
8.5256   1,694,922,524.08   8.5342 8.5171 - 0.0874 16/07/61
9.2451   1,588,107,263.29   9.3377 9.2451 - 0.0820 16/07/61
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
9.8514   577,345,381.03   9.9993 9.8514 - 0.0452 13/07/61
9.8130   964,294,752.47   9.9112 9.8130 + 0.0359 13/07/61
9.7136   9,767,049,973.78   9.8594 9.7136 + 0.0678 13/07/61
9.9615   187,078,420.43   10.0612 9.9615 + 0.0076 13/07/61
10.9016   55,911,384,311.56   11.0107 10.9016 + 0.0151 13/07/61
12.0880   1,675,179,455.74   12.2694 12.0880 + 0.0375 13/07/61
12.5716   564,740,472.06   12.6974 12.5590 + 0.0134 13/07/61
9.6413   111,623,030.75   9.7378 9.6317 + 0.0098 13/07/61
9.5730   203,884,441.21   9.6688 9.5730 + 0.0195 13/07/61
14.2885   676,604,599.41   14.3029 14.2742 + 0.0452 13/07/61
14.1258   9,163,649,301.71   14.3378 14.1258 + 0.0166 13/07/61
19.6354   994,532,630.81   19.8319 19.6158 + 0.0202 13/07/61
15.2508   231,626,863.55   15.4797 15.2508 + 0.0568 13/07/61
9.8670   61,297,139.70   N/A N/A + 0.0451 12/07/61
11.5848   285,790,785.19   11.7587 11.5848 - 0.0168 13/07/61
12.4008   767,267,266.23   12.5249 12.4008 + 0.0493 13/07/61
10.7324   723,705,823.59   10.7432 10.7217 + 0.0292 13/07/61
12.7372   4,590,429,135.02   12.9284 12.7372 + 0.0409 13/07/61
5.4282   1,850,414,107.36   5.4337 5.4228 - 0.0439 16/07/61
17.4010   4,626,723,741.17   17.6621 17.4010 + 0.1907 13/07/61
12.2966   1,517,287,807.77   12.4197 12.2966 + 0.0002 16/07/61
12.4846   1,159,714,580.98   12.6720 12.4846 + 0.0487 13/07/61
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
9.8966   120,784,859.62   9.9066 9.8867 - 0.0610 16/07/61
24.8470   7,180,565,938.38   24.8719 24.8222 - 0.1968 16/07/61
20.5240   4,551,837,928.08   20.5446 20.5035 - 0.1193 16/07/61
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) (Support PVD transfer)
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
8.5393   27,056,914.95 8.5479 8.5308 + 0.0582 13/07/61
10.4749   10,477,372.65 10.4855 10.4644 + 0.0025 13/07/61
12.8479   3,027,180,885.19 12.8480   12.8479   + 0.0007 16/07/61
12.1305   1,301,320,118.95 12.1306   12.1305   + 0.0023 16/07/61
10.2733   116,426,361.95 10.2734   10.2733   + 0.0013 16/07/61
10.6964   356,636,125.24 10.7072 10.6857 + 0.0157 13/07/61
11.2353   165,957,401.79 11.2466 11.2241 + 0.0117 13/07/61
42.6371   3,435,176,410.41 42.6798 42.5945 - 0.4413 16/07/61
38.8966   2,934,074,408.40 38.9356 38.8577 - 0.3079 16/07/61
9.8932   56,697,782.38 9.9032 9.8833 - 0.0610 16/07/61
13.1898   442,661,377.36 13.2031 13.1766 + 0.0155 13/07/61
11.2369   66,445,731.49 11.2482 11.2257 - 0.0164 13/07/61
11.7574   130,379,636.78 11.7693 11.7456 + 0.0377 13/07/61
18.7697   322,922,221.79 18.7886 18.7509 + 0.0192 13/07/61
15.8481   430,364,591.14 15.8640 15.8323 + 0.1725 13/07/61
10.8470   47,696,171.27 10.8579 10.8362 - 0.0005 16/07/61
8.7376   288,630,711.18 8.7464 8.7289 + 0.0240 16/07/61
13.4953   466,374,675.30 13.5089 13.4818 - 0.0041 16/07/61
กองทุนรวมผสม
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
10.0034   134,949,973.95   10.1035 10.0034 - 0.0616 16/07/61
10.2597   460,750,701.96   10.3111 10.2597 + 0.0042 16/07/61
12.2658   191,722,054.37   12.3272 12.2658 - 0.0168 16/07/61
12.6523   100,845,340.20   12.7157 12.6523 - 0.0355 16/07/61
13.5809   131,163,166.90   13.6489 13.5809 - 0.0763 16/07/61
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
10.0718   5,858,525,912.92   10.1726 10.0718 + 0.0025 13/07/61
10.9779   31,130,716,210.46   11.0878 10.9669 - 0.0046 16/07/61
11.8933 2,337,032,576.95   N/A   N/A   + 0.3902 31/05/61 -
16.8982   951,531,415.21   16.9152 16.8813 - 0.0390 13/07/61
8.8276   2,219,312,628.33   8.8365 8.8188 + 0.0251 16/07/61
4.3910   646,012,265.60   4.3955 4.3866 + 0.0362 13/07/61
กองทุน ETF
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
6.0734   91,101,302.29   N/A   N/A   - 0.0025 16/07/61
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (สกุลเงินต่างประเทศ)
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
ทีเอ็มบี Global Property (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.34
0.3021 175,720,633.26   N/A   N/A   N/A 13/07/61
ทีเอ็มบี IndiaActive (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.34
0.2955 17,316,898.05   N/A   N/A   N/A 13/07/61
ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.34
0.3142 314,258.33   N/A   N/A   N/A 13/07/61
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.34
0.2561 811,545.14   N/A   N/A   N/A 13/07/61
ทีเอ็มบี Emerging Bond (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.34
0.2943 28,923,057.96   N/A   N/A   N/A 13/07/61
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.34
0.2914 292,952,908.63   N/A   N/A   N/A 13/07/61
ทีเอ็มบี Asian Bond (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.34
0.2988 5,611,230.37   N/A   N/A   N/A 13/07/61
ทหารไทย Global Income
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.34
0.3270 1,677,006,128.12   N/A   N/A   N/A 13/07/61
ทีเอ็มบี Global Infrastructure (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.34
0.3626 50,245,334.61   N/A   N/A   N/A 13/07/61
ทหารไทย Global Bond Fund (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.34
0.3771 16,938,826.40   N/A   N/A   N/A 13/07/61
ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.34
0.2892 3,348,021.32   N/A   N/A   N/A 13/07/61
ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.34
0.2871 6,115,310.17   N/A   N/A   N/A 13/07/61
ทหารไทย World Equity Index (EURO)
อัตราแลกเปลี่ยน: 38.76
0.3687 17,458,060.67   N/A   N/A   N/A 13/07/61
ทหารไทย Global Quality Growth
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.34
0.4237 274,854,508.15   N/A   N/A   N/A 13/07/61
ทหารไทย US500 Equity Index (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.34
0.5889 29,830,012.92   N/A   N/A   N/A 13/07/61
TMB US Blue Chip Equity (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.34
0.4574 6,947,416.42   N/A   N/A   N/A 13/07/61
ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.27
0.2966 1,842,414.78   N/A   N/A   N/A 12/07/61
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท
อัตราแลกเปลี่ยน: 38.76
0.2989 7,374,104.27   N/A   N/A   N/A 13/07/61
ทหารไทย German Equity (EURO)
อัตราแลกเปลี่ยน: 38.76
0.3200 19,797,380.18   N/A   N/A   N/A 13/07/61
ทหารไทย Emerging Market Equity Index (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.34
0.3219 21,706,833.34   N/A   N/A   N/A 13/07/61
ทหารไทย Asian Growth Leaders
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.34
0.3820 137,685,336.98   N/A   N/A   N/A 13/07/61
ทหารไทย China Equity Index (HK dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 4.24
1.2806 436,531,672.69   N/A   N/A   N/A 16/07/61
ทหารไทย China Opportunity
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.34
0.5219 138,773,957.44   N/A   N/A   N/A 13/07/61
ทหารไทย Japan Equity (JPY:100 yen)
อัตราแลกเปลี่ยน: 29.57
41.5710 5,129,438,160.14   N/A   N/A   N/A 16/07/61
ทหารไทย Japan Active Equity (JPY:100 yen)
อัตราแลกเปลี่ยน: 29.57
42.2160 3,921,531,738.34   N/A   N/A   N/A 13/07/61
ทหารไทย โกลด์ ฟันด์ (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.34
0.5069 28,540,234.41   N/A   N/A   N/A 13/07/61
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.27
0.2653 66,706,120.48   N/A   N/A   N/A 16/07/61
ทหารไทย ออยล์ ฟันด์ (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.34
0.1317 19,376,492.67   N/A   N/A   N/A 13/07/61
ทีเอ็มบี Global Income RMF (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.34
0.3208 10,696,944.37   N/A   N/A   N/A 13/07/61
ทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.34
0.3956 13,277,185.88   N/A   N/A   N/A 13/07/61
ทหารไทย Asian Growth Leaders เพื่อการเลี้ยงชีพ
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.34
0.3527 3,910,606.98   N/A   N/A   N/A 13/07/61
ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.34
0.4754 12,908,356.06   N/A   N/A   N/A 13/07/61
ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (JPY:100 yen)
อัตราแลกเปลี่ยน: 29.57
36.6700 161,244,662.85   N/A   N/A   N/A 16/07/61
ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.34
0.5630 9,685,729.51   N/A   N/A   N/A 13/07/61
ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.34
0.3370 4,977,726.51   N/A   N/A   N/A 13/07/61
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.27
0.2626 8,675,404.60   N/A   N/A   N/A 16/07/61
ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ
อัตราแลกเปลี่ยน: 38.76
0.2899 1,714,463.09   N/A   N/A   N/A 13/07/61
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส (SG Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 24.42
0.4495 1,274,751,902.48   N/A   N/A   N/A 16/07/61
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (SG Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 24.42
0.5526 19,097,280.02   N/A   N/A   N/A 16/07/61