กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนตราสารตลาดเงิน
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
13.4948   19,615,867,200.77   13.4949   13.4948   + 0.0004 15/12/60
21.4783   5,442,863,729.79   21.4784   21.4783   + 0.0006 15/12/60
กองทุนตราสารหนี้
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
11.7757   102,217,807,901.57   11.7758   11.7757   + 0.0001 15/12/60
10.3367   35,191,895,273.54   10.3368   10.3367   + 0.0006 15/12/60
16.8617   187,324,997.60   16.8618   16.8617   + 0.0044 15/12/60
12.3487   14,139,210,227.95   12.3488   12.3487   + 0.0030 15/12/60
11.0323   55,662,115,913.12   11.0324   11.0323   + 0.0017 15/12/60
กองทุนหุ้น
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
42.9235   4,457,825,968.24   42.9665 42.8806 + 0.0867 15/12/60
102.0216   10,710,854,223.09   102.1237 101.9196 + 0.1633 15/12/60
8.8557   1,460,496,714.96   8.8647 8.8468 + 0.0142 15/12/60
10.3898   1,803,650,251.52   10.4938 10.3898 + 0.0427 15/12/60
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
10.3334   1,392,778,622.09   10.4368 10.3334 + 0.0164 14/12/60
10.5802   7,437,756,744.40   10.7390 10.5802 + 0.0449 14/12/60
10.5161   111,006,859.58   10.6214 10.5161 + 0.0145 14/12/60
11.0349   102,428,764,334.85   11.1454 11.0349 - 0.0080 14/12/60
11.9572   2,188,130,083.73   12.1367 11.9572 - 0.0819 14/12/60
12.6465   640,461,419.08   12.7731 12.6339 - 0.0039 14/12/60
9.6926   140,717,808.63   9.7896 9.6829 - 0.0041 14/12/60
9.7685   253,365,949.60   9.8663 9.7685 + 0.0031 14/12/60
13.6248   615,463,011.66   13.6385 13.6112 + 0.0012 14/12/60
12.9135   3,885,328,886.17   13.1073 12.9135 - 0.0260 14/12/60
18.6669   636,844,337.40   18.8537 18.6482 - 0.0739 14/12/60
13.4660   124,274,808.62   13.6681 13.4660 + 0.0157 14/12/60
9.4463   63,390,854.86   N/A N/A + 0.0019 13/12/60
11.5884   283,072,140.98   11.7623 11.5884 - 0.0294 14/12/60
12.8992   507,665,113.15   13.0283 12.8992 - 0.0476 14/12/60
10.8503   686,350,378.18   10.8613 10.8394 - 0.1202 14/12/60
13.8993   2,859,259,002.06   14.1079 13.8993 + 0.0564 14/12/60
6.0333   1,697,481,754.25   6.0394 6.0273 - 0.0708 15/12/60
16.6523   2,780,694,025.10   16.9022 16.6523 + 0.0884 14/12/60
12.2276   996,578,283.17   12.3500 12.2276 - 0.0698 15/12/60
13.2830   1,290,696,310.47   13.4823 13.2830 + 0.0155 14/12/60
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
10.5926   96,948,649.54   10.6033 10.5820 + 0.0049 15/12/60
25.4081   7,043,252,143.58   25.4336 25.3827 + 0.0509 15/12/60
20.9219   4,708,210,289.32   20.9429 20.9010 + 0.0315 15/12/60
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
12.8027   3,133,822,337.19 12.8028   12.8027   + 0.0003 15/12/60
12.0688   1,171,864,676.37 12.0689   12.0688   + 0.0037 15/12/60
10.2140   94,881,442.46 10.2141   10.2140   + 0.0028 15/12/60
10.8405   364,800,021.10 10.8514 10.8297 - 0.0073 14/12/60
11.3448   184,673,443.46 11.3562 11.3335 - 0.0049 14/12/60
43.8840   3,338,062,820.99 43.9280 43.8401 + 0.0686 15/12/60
39.0883   2,668,138,394.03 39.1275 39.0492 + 0.0787 15/12/60
10.5871   52,761,178.94 10.5978 10.5765 + 0.0045 15/12/60
12.0326   239,563,681.09 12.0447 12.0206 - 0.0232 14/12/60
11.2414   73,616,763.22 11.2527 11.2302 - 0.0292 14/12/60
12.7859   105,146,024.90 12.7988 12.7731 + 0.0504 14/12/60
17.9310   278,307,281.14 17.9490 17.9131 - 0.0676 14/12/60
15.1737   172,968,324.67 15.1890 15.1585 + 0.0804 14/12/60
10.7687   51,740,355.86 10.7796 10.7579 - 0.0606 15/12/60
9.0020   292,894,609.97 9.0111 8.9930 - 0.0326 15/12/60
13.4495   404,340,085.68 13.4630 13.4361 + 0.0424 15/12/60
กองทุนรวมผสม
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
10.6960   160,984,803.16   10.8031 10.6960 + 0.0045 15/12/60
10.3159   690,389,287.07   10.3676 10.3159 + 0.0026 15/12/60
12.2671   141,336,145.68   12.2672 12.2671 + 0.0087 15/12/60
12.7218   57,051,102.63   12.7219 12.7218 + 0.0111 15/12/60
13.7585   99,281,489.93   13.7586 13.7585 + 0.0187 15/12/60
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
10.1523   2,520,605,677.42   10.2539 10.1523 + 0.0263 14/12/60
11.1703   11,629,790,512.01   11.2821 11.1591 + 0.0334 15/12/60
11.4154 2,243,143,351.68   N/A   N/A   + 0.0271 31/10/60 -
16.7666   1,060,350,319.80   16.7835 16.7498 - 0.1007 14/12/60
9.0860   1,871,896,166.85   9.0952 9.0769 - 0.0327 15/12/60
3.4365   814,051,055.73   3.4400 3.4331 + 0.0179 14/12/60
กองทุน ETF
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
5.9355   89,033,234.42   5.9355   5.9355   + 0.0284 15/12/60
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (สกุลเงินต่างประเทศ)
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
ทีเอ็มบี Emerging Bond (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.46
0.3183 42,907,536.11   N/A   N/A   N/A 14/12/60
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.46
0.3260 229,136,067.30   N/A   N/A   N/A 14/12/60
ทีเอ็มบี Asian Bond (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.46
0.3240 3,419,804.67   N/A   N/A   N/A 14/12/60
ทหารไทย Global Income
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.46
0.3400 3,155,538,026.34   N/A   N/A   N/A 14/12/60
ทีเอ็มบี Global Infrastructure (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.46
0.3684 67,410,045.71   N/A   N/A   N/A 14/12/60
ทหารไทย Global Bond Fund (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.46
0.3896 19,730,789.25   N/A   N/A   N/A 14/12/60
ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.46
0.2986 4,335,114.25   N/A   N/A   N/A 14/12/60
ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.46
0.3009 7,805,482.12   N/A   N/A   N/A 14/12/60
ทหารไทย World Equity Index (EURO)
อัตราแลกเปลี่ยน: 38.38
0.3550 16,036,243.61   N/A   N/A   N/A 14/12/60
ทหารไทย Global Quality Growth
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.46
0.3978 119,695,899.14   N/A   N/A   N/A 14/12/60
ทหารไทย US500 Equity Index (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.46
0.5751 19,619,357.28   N/A   N/A   N/A 14/12/60
TMB US Blue Chip Equity (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.46
0.4149 3,828,552.33   N/A   N/A   N/A 14/12/60
ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.59
0.2899 1,945,101.41   N/A   N/A   N/A 13/12/60
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท
อัตราแลกเปลี่ยน: 38.38
0.3019 7,375,607.84   N/A   N/A   N/A 14/12/60
ทหารไทย German Equity (EURO)
อัตราแลกเปลี่ยน: 38.38
0.3361 13,227,507.21   N/A   N/A   N/A 14/12/60
ทหารไทย Emerging Market Equity Index (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.46
0.3343 21,144,497.17   N/A   N/A   N/A 14/12/60
ทหารไทย Asian Growth Leaders
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.46
0.4282 88,085,613.13   N/A   N/A   N/A 14/12/60
ทหารไทย China Equity Index (HK dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 4.17
1.4481 407,431,474.99   N/A   N/A   N/A 15/12/60
ทหารไทย China Opportunity
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.46
0.5130 85,665,250.31   N/A   N/A   N/A 14/12/60
ทหารไทย Japan Equity (JPY:100 yen)
อัตราแลกเปลี่ยน: 28.83
42.1820 3,437,899,417.59   N/A   N/A   N/A 15/12/60
ทหารไทย Japan Active Equity (JPY:100 yen)
อัตราแลกเปลี่ยน: 28.83
46.0740 4,476,920,952.03   N/A   N/A   N/A 14/12/60
ทหารไทย โกลด์ ฟันด์ (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.46
0.5165 32,666,368.45   N/A   N/A   N/A 14/12/60
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.55
0.2791 57,508,330.78   N/A   N/A   N/A 15/12/60
ทหารไทย ออยล์ ฟันด์ (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.46
0.1059 25,078,590.75   N/A   N/A   N/A 14/12/60
ทีเอ็มบี Global Income RMF (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.46
0.3340 11,238,447.97   N/A   N/A   N/A 14/12/60
ทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.46
0.3707 7,380,273.60   N/A   N/A   N/A 14/12/60
ทหารไทย Asian Growth Leaders เพื่อการเลี้ยงชีพ
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.46
0.3939 3,239,249.07   N/A   N/A   N/A 14/12/60
ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.46
0.4675 5,328,660.65   N/A   N/A   N/A 14/12/60
ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (JPY:100 yen)
อัตราแลกเปลี่ยน: 28.83
37.1490 178,488,877.67   N/A   N/A   N/A 15/12/60
ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.46
0.5524 8,573,853.39   N/A   N/A   N/A 14/12/60
ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.46
0.3495 5,689,261.97   N/A   N/A   N/A 14/12/60
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.55
0.2766 8,998,298.31   N/A   N/A   N/A 15/12/60
ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ
อัตราแลกเปลี่ยน: 38.38
0.2929 1,918,127.21   N/A   N/A   N/A 14/12/60
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส (SG Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 24.17
0.4622 481,180,278.78   N/A   N/A   N/A 15/12/60
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (SG Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 24.17
0.5565 16,729,490.95   N/A   N/A   N/A 15/12/60