กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนตราสารตลาดเงิน
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
13.5877   15,795,981,239.69   13.5878   13.5877   + 0.0003 19/09/61
21.6168   4,951,030,588.51   21.6169   21.6168   + 0.0005 19/09/61
กองทุนตราสารหนี้
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
11.8797   93,883,967,573.02   11.8798   11.8797   0.0000 19/09/61
10.4478   37,270,106,290.75   10.4479   10.4478   - 0.0001 19/09/61
16.9358   183,879,191.01   16.9359   16.9358   - 0.0007 19/09/61
12.4337   21,918,364,825.30   12.4338   12.4337   - 0.0028 19/09/61
11.1010   32,653,891,522.15   11.1011   11.1010   - 0.0030 19/09/61
กองทุนหุ้น
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
46.2302   6,776,277,626.17   46.2765 46.1840 + 0.1283 19/09/61
108.3612   14,677,938,784.52   108.4697 108.2528 + 0.3482 19/09/61
9.2741   1,843,588,801.83   9.2835 9.2648 + 0.0297 19/09/61
9.9697   1,725,074,068.29   10.0695 9.9697 + 0.0091 19/09/61
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
9.2963   737,776,678.86   9.4358 9.2963 - 0.1235 18/09/61
9.5957   792,911,468.49   9.6918 9.5957 - 0.0191 18/09/61
8.9999   9,045,536,165.51   9.1350 8.9999 + 0.0617 18/09/61
10.0413   178,235,387.35   10.1418 10.0413 - 0.0016 18/09/61
10.7837   47,069,346,423.90   10.8916 10.7837 - 0.0094 18/09/61
11.8187   1,373,877,610.49   11.9961 11.8187 + 0.0305 18/09/61
12.4636   545,388,266.95   12.5883 12.4511 - 0.0138 18/09/61
9.5603   107,740,611.45   9.6560 9.5507 - 0.0105 18/09/61
9.4194   190,600,853.64   9.5137 9.4194 + 0.0170 18/09/61
14.2921   651,049,280.54   14.3065 14.2778 + 0.0724 18/09/61
14.2237   9,869,443,017.56   14.4372 14.2237 + 0.0842 18/09/61
20.3576   1,185,764,668.56   20.5613 20.3372 + 0.1046 18/09/61
15.4416   377,879,191.63   15.6733 15.4416 - 0.0390 18/09/61
10.2844   55,386,681.42   N/A N/A - 0.0568 17/09/61
11.7180   291,192,541.26   11.8939 11.7180 + 0.0587 18/09/61
12.0460   777,366,439.30   12.1666 12.0460 + 0.0706 18/09/61
10.0463   573,744,220.25   10.0564 10.0363 + 0.0731 18/09/61
11.7688   4,385,011,906.86   11.9454 11.7688 + 0.0110 18/09/61
5.1680   1,809,043,979.00   5.1733 5.1628 + 0.0613 19/09/61
15.0073   5,276,742,880.53   15.2325 15.0073 + 0.0111 18/09/61
12.8349   1,066,371,514.94   12.9634 12.8349 + 0.1415 19/09/61
12.2716   1,167,289,081.25   12.4558 12.2716 + 0.2975 18/09/61
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
10.5263   124,134,977.14   10.5369 10.5158 - 0.0063 19/09/61
26.7884   7,826,871,884.55   26.8153 26.7616 + 0.0739 19/09/61
21.7046   4,803,879,303.55   21.7264 21.6829 + 0.0439 19/09/61
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) (Support PVD transfer)
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
7.9389   26,193,793.05 7.9469 7.9310 + 0.0545 18/09/61
10.2875   10,904,422.68 10.2979 10.2772 - 0.0049 18/09/61
12.8643   3,033,007,862.85 12.8644   12.8643   + 0.0002 19/09/61
12.1160   1,292,015,048.23 12.1161   12.1160   - 0.0045 19/09/61
10.2752   118,940,591.39 10.2753   10.2752   - 0.0010 19/09/61
10.5838   350,658,632.03 10.5945 10.5732 - 0.0085 18/09/61
11.1252   162,717,070.63 11.1364 11.1141 - 0.0124 18/09/61
46.2995   3,758,210,657.99 46.3459 46.2532 + 0.1474 19/09/61
41.9322   3,195,775,085.42 41.9742 41.8903 + 0.1156 19/09/61
10.5234   59,779,436.79 10.5340 10.5129 - 0.0063 19/09/61
13.2814   488,090,320.37 13.2948 13.2681 + 0.0776 18/09/61
11.3606   66,073,091.74 11.3721 11.3492 + 0.0575 18/09/61
10.8798   133,459,515.78 10.8908 10.8689 + 0.0108 18/09/61
19.4279   349,345,648.66 19.4474 19.4085 + 0.1015 18/09/61
13.6459   389,748,091.85 13.6596 13.6323 + 0.0098 18/09/61
11.2820   48,415,326.37 11.2934 11.2707 + 0.1070 19/09/61
8.3926   279,518,873.18 8.4011 8.3842 + 0.0295 19/09/61
13.9711   506,978,466.73 13.9852 13.9571 + 0.0320 19/09/61
กองทุนรวมผสม
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
10.6475   139,828,747.54   10.7541 10.6475 - 0.0063 19/09/61
10.2936   419,350,524.44   10.3452 10.2936 + 0.0019 19/09/61
12.4577   878,110,411.03   12.5201 12.4577 + 0.0024 19/09/61
13.0355   451,678,603.10   13.1008 13.0355 + 0.0091 19/09/61
14.3863   525,818,658.43   14.4583 14.3863 + 0.0245 19/09/61
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
9.8793   5,286,013,717.92   9.9782 9.8793 - 0.0047 18/09/61
11.1702   32,916,391,862.80   11.2820 11.1590 + 0.0284 19/09/61
11.9949 2,357,001,445.07   N/A   N/A   + 0.0370 31/07/61 -
15.9216   641,676,977.53   15.9376 15.9057 - 0.0581 18/09/61
8.4811   1,910,584,075.87   8.4897 8.4726 + 0.0300 19/09/61
4.4870   627,290,771.45   4.4916 4.4825 + 0.0487 18/09/61
กองทุน ETF
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
6.7520   101,280,622.37   N/A   N/A   + 0.0399 19/09/61
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (สกุลเงินต่างประเทศ)
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
ทีเอ็มบี Global Property (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.58
0.3032 162,247,198.22   N/A   N/A   N/A 18/09/61
ทีเอ็มบี IndiaActive (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.58
0.2853 22,645,079.15   N/A   N/A   N/A 18/09/61
ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.58
0.3158 334,696.83   N/A   N/A   N/A 18/09/61
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.58
0.2437 803,983.83   N/A   N/A   N/A 18/09/61
ทีเอ็มบี Emerging Bond (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.58
0.2945 24,337,368.58   N/A   N/A   N/A 18/09/61
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.58
0.2762 277,640,766.28   N/A   N/A   N/A 18/09/61
ทีเอ็มบี Asian Bond (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.58
0.3082 5,470,699.43   N/A   N/A   N/A 18/09/61
ทหารไทย Global Income
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.58
0.3310 1,444,731,320.56   N/A   N/A   N/A 18/09/61
ทีเอ็มบี Global Infrastructure (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.58
0.3628 42,169,355.75   N/A   N/A   N/A 18/09/61
ทหารไทย Global Bond Fund (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.58
0.3826 16,739,971.36   N/A   N/A   N/A 18/09/61
ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.58
0.2934 3,306,955.54   N/A   N/A   N/A 18/09/61
ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.58
0.2891 5,850,241.06   N/A   N/A   N/A 18/09/61
ทหารไทย World Equity Index (EURO)
อัตราแลกเปลี่ยน: 38.08
0.3753 17,097,106.86   N/A   N/A   N/A 18/09/61
ทหารไทย Global Quality Growth
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.58
0.4366 302,929,497.16   N/A   N/A   N/A 18/09/61
ทหารไทย US500 Equity Index (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.58
0.6249 36,395,477.86   N/A   N/A   N/A 18/09/61
TMB US Blue Chip Equity (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.58
0.4740 11,598,501.89   N/A   N/A   N/A 18/09/61
ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.65
0.3150 1,696,376.15   N/A   N/A   N/A 17/09/61
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท
อัตราแลกเปลี่ยน: 38.08
0.3077 7,646,963.36   N/A   N/A   N/A 18/09/61
ทหารไทย German Equity (EURO)
อัตราแลกเปลี่ยน: 38.08
0.3163 20,414,302.69   N/A   N/A   N/A 18/09/61
ทหารไทย Emerging Market Equity Index (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.58
0.3084 17,610,319.84   N/A   N/A   N/A 18/09/61
ทหารไทย Asian Growth Leaders
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.58
0.3612 134,592,139.56   N/A   N/A   N/A 18/09/61
ทหารไทย China Equity Index (HK dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 4.14
1.2492 437,273,447.34   N/A   N/A   N/A 19/09/61
ทหารไทย China Opportunity
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.58
0.4606 161,962,642.13   N/A   N/A   N/A 18/09/61
ทหารไทย Japan Equity (JPY:100 yen)
อัตราแลกเปลี่ยน: 29.10
44.4390 3,692,166,452.95   N/A   N/A   N/A 19/09/61
ทหารไทย Japan Active Equity (JPY:100 yen)
อัตราแลกเปลี่ยน: 29.10
42.1720 4,011,440,534.90   N/A   N/A   N/A 18/09/61
ทหารไทย โกลด์ ฟันด์ (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.58
0.4887 19,695,425.95   N/A   N/A   N/A 18/09/61
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.46
0.2613 58,859,644.97   N/A   N/A   N/A 19/09/61
ทหารไทย ออยล์ ฟันด์ (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.58
0.1377 19,253,860.39   N/A   N/A   N/A 18/09/61
ทีเอ็มบี Global Income RMF (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.58
0.3249 10,763,002.82   N/A   N/A   N/A 18/09/61
ทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.58
0.4077 14,981,286.69   N/A   N/A   N/A 18/09/61
ทหารไทย Asian Growth Leaders เพื่อการเลี้ยงชีพ
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.58
0.3339 4,096,363.28   N/A   N/A   N/A 18/09/61
ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.58
0.4189 11,962,802.08   N/A   N/A   N/A 18/09/61
ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (JPY:100 yen)
อัตราแลกเปลี่ยน: 29.10
39.0630 167,631,488.02   N/A   N/A   N/A 19/09/61
ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.58
0.5963 10,722,702.54   N/A   N/A   N/A 18/09/61
ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.58
0.3415 4,994,385.22   N/A   N/A   N/A 18/09/61
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.46
0.2586 8,611,179.09   N/A   N/A   N/A 19/09/61
ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ
อัตราแลกเปลี่ยน: 38.08
0.2983 1,735,135.49   N/A   N/A   N/A 18/09/61
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส (SG Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 23.71
0.4712 1,388,560,912.82   N/A   N/A   N/A 19/09/61
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (SG Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 23.71
0.5894 21,386,623.58   N/A   N/A   N/A 19/09/61