กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนตราสารตลาดเงิน
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
13.6102   16,108,366,578.20   13.6103   13.6102   + 0.0005 16/11/61
21.6502   4,937,364,426.46   21.6503   21.6502   + 0.0007 16/11/61
กองทุนตราสารหนี้
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
11.9038   83,917,377,703.89   11.9039   11.9038   + 0.0006 16/11/61
10.4777   43,571,367,948.87   10.4778   10.4777   + 0.0009 16/11/61
16.9504   149,421,287.24   16.9505   16.9504   + 0.0001 16/11/61
12.4497   20,413,916,528.52   12.4498   12.4497   + 0.0018 16/11/61
11.1290   30,291,908,067.43   11.1291   11.1290   + 0.0035 16/11/61
กองทุนหุ้น
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
43.2895   7,024,578,131.58   43.3329 43.2462 - 0.0582 16/11/61
101.9134   14,554,727,679.49   102.0154 101.8115 - 0.1677 16/11/61
8.7228   1,788,079,157.11   8.7316 8.7141 - 0.0143 16/11/61
9.2559   1,653,675,617.39   9.3486 9.2559 - 0.0127 16/11/61
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
8.6102   737,220,382.55   8.7395 8.6102 + 0.0477 15/11/61
9.4857   708,946,108.29   9.5807 9.4857 - 0.0232 15/11/61
8.9591   8,726,623,925.39   9.0936 8.9591 + 0.1146 15/11/61
9.9146   164,833,645.39   10.0138 9.9146 + 0.0144 15/11/61
10.7786   38,518,816,995.43   10.8865 10.7786 - 0.0095 15/11/61
11.3045   1,260,616,490.83   11.4742 11.3045 - 0.3079 15/11/61
12.4104   591,751,812.99   12.5346 12.3980 - 0.0150 15/11/61
9.5213   105,426,752.44   9.6166 9.5118 - 0.0108 15/11/61
9.2325   172,296,957.84   9.3249 9.2325 + 0.0135 15/11/61
13.4045   621,357,565.60   13.4180 13.3911 - 0.0400 15/11/61
13.2793   9,243,264,209.64   13.4786 13.2793 + 0.1149 15/11/61
19.1040   1,230,372,316.86   19.2951 19.0849 + 0.1851 15/11/61
14.0857   443,766,843.31   14.2971 14.0857 - 0.2968 15/11/61
9.5853   43,273,633.24   N/A N/A - 0.0692 14/11/61
10.8870   273,838,038.82   11.0504 10.8870 - 0.0866 15/11/61
11.2599   759,061,468.94   11.3726 11.2599 - 0.0464 15/11/61
9.8683   567,221,950.04   9.8783 9.8584 + 0.1905 15/11/61
11.1497   4,134,104,177.28   11.3170 11.1497 + 0.1333 15/11/61
5.1207   1,902,044,253.98   5.1259 5.1156 + 0.0142 16/11/61
14.8854   5,545,722,067.94   15.1088 14.8854 + 0.2167 15/11/61
11.9543   1,075,000,466.77   12.0739 11.9543 - 0.0507 16/11/61
11.5027   1,063,663,791.50   11.6753 11.5027 - 0.1020 15/11/61
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
10.0755   122,635,807.09   10.0857 10.0654 - 0.0180 16/11/61
25.0634   7,630,538,909.44   25.0886 25.0383 - 0.0340 16/11/61
20.6539   4,631,279,425.09   20.6747 20.6332 - 0.0210 16/11/61
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) (Support PVD transfer)
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
7.9092   27,596,435.24 7.9172 7.9013 + 0.0989 15/11/61
9.9685   10,902,953.94 9.9786 9.9585 - 0.0798 15/11/61
12.8800   3,131,580,307.94 12.8801   12.8800   + 0.0003 16/11/61
12.1431   1,272,263,755.77 12.1432   12.1431   + 0.0033 16/11/61
10.2976   115,388,728.01 10.2977   10.2976   + 0.0016 16/11/61
10.5854   343,937,328.74 10.5961 10.5748 - 0.0087 15/11/61
11.0646   159,004,515.05 11.0758 11.0535 - 0.0123 15/11/61
43.4873   3,586,086,131.36 43.5309 43.4438 - 0.0723 16/11/61
39.2333   3,114,717,729.62 39.2726 39.1941 - 0.0532 16/11/61
10.0723   57,640,723.68 10.0825 10.0622 - 0.0179 16/11/61
12.4046   509,033,240.72 12.4171 12.3922 + 0.1038 15/11/61
10.5410   61,523,774.58 10.5516 10.5305 - 0.0862 15/11/61
10.3135   130,859,592.75 10.3239 10.3032 + 0.1214 15/11/61
18.2175   359,002,477.50 18.2358 18.1993 + 0.1748 15/11/61
13.5446   431,497,300.54 13.5582 13.5311 + 0.1952 15/11/61
10.4811   41,427,482.13 10.4917 10.4706 - 0.0464 16/11/61
8.4544   286,944,276.95 8.4630 8.4459 + 0.0162 16/11/61
13.6769   515,700,074.29 13.6907 13.6632 + 0.0114 16/11/61
กองทุนรวมผสม
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
10.1945   120,714,516.03   10.2965 10.1945 - 0.0182 16/11/61
10.2896   346,660,716.21   10.3411 10.2896 - 0.0020 16/11/61
12.3516   1,357,241,808.47   12.4135 12.3516 + 0.0026 16/11/61
12.7879   1,038,044,446.06   12.8519 12.7879 - 0.0007 16/11/61
13.8137   2,144,825,994.95   13.8829 13.8137 - 0.0087 16/11/61
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
9.5636   4,791,176,652.99   9.6593 9.5636 - 0.0772 15/11/61
10.9566   35,914,328,833.22   11.0663 10.9456 + 0.0108 16/11/61
11.6272 2,284,750,592.54   N/A   N/A   - 0.3995 30/09/61 -
16.2550   640,793,109.71   16.2714 16.2387 - 0.0165 15/11/61
8.5386   1,925,538,423.02   8.5472 8.5301 + 0.0152 16/11/61
3.7596   511,833,512.34   3.7635 3.7558 - 0.0045 15/11/61
กองทุน ETF
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
6.1835   92,753,215.92   N/A   N/A   - 0.0051 16/11/61
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (สกุลเงินต่างประเทศ)
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
ทีเอ็มบี Global Property (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.94
0.2903 145,451,628.81   N/A   N/A   N/A 15/11/61
ทีเอ็มบี IndiaActive (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.94
0.2614 22,380,703.78   N/A   N/A   N/A 15/11/61
ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.94
0.3026 330,994.35   N/A   N/A   N/A 15/11/61
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.94
0.2401 837,778.85   N/A   N/A   N/A 15/11/61
ทีเอ็มบี Emerging Bond (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.94
0.2880 21,522,346.94   N/A   N/A   N/A 15/11/61
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.94
0.2720 264,924,830.76   N/A   N/A   N/A 15/11/61
ทีเอ็มบี Asian Bond (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.94
0.3010 5,004,057.24   N/A   N/A   N/A 15/11/61
ทหารไทย Global Income
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.94
0.3272 1,169,362,993.18   N/A   N/A   N/A 15/11/61
ทีเอ็มบี Global Infrastructure (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.94
0.3432 38,270,081.69   N/A   N/A   N/A 15/11/61
ทหารไทย Global Bond Fund (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.94
0.3768 17,964,535.91   N/A   N/A   N/A 15/11/61
ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.94
0.2891 3,200,569.29   N/A   N/A   N/A 15/11/61
ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.94
0.2803 5,230,630.17   N/A   N/A   N/A 15/11/61
ทหารไทย World Equity Index (EURO)
อัตราแลกเปลี่ยน: 37.28
0.3596 16,666,422.55   N/A   N/A   N/A 15/11/61
ทหารไทย Global Quality Growth
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.94
0.4031 280,609,113.83   N/A   N/A   N/A 15/11/61
ทหารไทย US500 Equity Index (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.94
0.5800 37,351,922.19   N/A   N/A   N/A 15/11/61
TMB US Blue Chip Equity (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.94
0.4276 13,471,974.60   N/A   N/A   N/A 15/11/61
ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.01
0.2904 1,310,924.97   N/A   N/A   N/A 14/11/61
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท
อัตราแลกเปลี่ยน: 37.28
0.2920 7,345,046.91   N/A   N/A   N/A 15/11/61
ทหารไทย German Equity (EURO)
อัตราแลกเปลี่ยน: 37.28
0.3020 20,359,998.63   N/A   N/A   N/A 15/11/61
ทหารไทย Emerging Market Equity Index (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.94
0.2996 17,219,852.76   N/A   N/A   N/A 15/11/61
ทหารไทย Asian Growth Leaders
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.94
0.3385 125,504,073.38   N/A   N/A   N/A 15/11/61
ทหารไทย China Equity Index (HK dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 4.21
1.2161 451,716,877.00   N/A   N/A   N/A 16/11/61
ทหารไทย China Opportunity
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.94
0.4519 168,358,289.86   N/A   N/A   N/A 15/11/61
ทหารไทย Japan Equity (JPY:100 yen)
อัตราแลกเปลี่ยน: 29.04
41.0870 3,694,794,524.04   N/A   N/A   N/A 16/11/61
ทหารไทย Japan Active Equity (JPY:100 yen)
อัตราแลกเปลี่ยน: 29.04
39.6130 3,663,006,376.13   N/A   N/A   N/A 15/11/61
ทหารไทย โกลด์ ฟันด์ (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.94
0.4935 19,453,342.74   N/A   N/A   N/A 15/11/61
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.98
0.2589 58,385,034.05   N/A   N/A   N/A 16/11/61
ทหารไทย ออยล์ ฟันด์ (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.94
0.1141 15,538,357.99   N/A   N/A   N/A 15/11/61
ทีเอ็มบี Global Income RMF (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.94
0.3214 10,441,327.53   N/A   N/A   N/A 15/11/61
ทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.94
0.3766 15,453,346.71   N/A   N/A   N/A 15/11/61
ทหารไทย Asian Growth Leaders เพื่อการเลี้ยงชีพ
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.94
0.3131 3,972,665.23   N/A   N/A   N/A 15/11/61
ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.94
0.4112 13,099,493.03   N/A   N/A   N/A 15/11/61
ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (JPY:100 yen)
อัตราแลกเปลี่ยน: 29.04
36.0240 142,386,946.66   N/A   N/A   N/A 16/11/61
ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.94
0.5531 10,898,678.73   N/A   N/A   N/A 15/11/61
ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.94
0.3359 4,827,095.17   N/A   N/A   N/A 15/11/61
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 32.98
0.2564 8,700,554.18   N/A   N/A   N/A 16/11/61
ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ
อัตราแลกเปลี่ยน: 37.28
0.2827 1,650,227.31   N/A   N/A   N/A 15/11/61
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส (SG Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 23.97
0.4572 1,498,590,836.51   N/A   N/A   N/A 16/11/61
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (SG Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 23.97
0.5707 21,518,525.64   N/A   N/A   N/A 16/11/61