กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนตราสารตลาดเงิน
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
13.4759   24,364,282,231.24   13.4760   13.4759   + 0.0003 18/10/60
21.4497   5,478,793,078.46   21.4498   21.4497   + 0.0005 18/10/60
กองทุนตราสารหนี้
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
11.7484   97,247,813,427.34   11.7485   11.7484   + 0.0006 18/10/60
10.3080   40,730,586,211.83   10.3081   10.3080   + 0.0003 18/10/60
16.8330   191,362,727.18   16.8331   16.8330   - 0.0029 18/10/60
12.3145   12,982,063,012.79   12.3269   12.3145   - 0.0021 18/10/60
11.0007   47,055,377,817.18   11.0008   11.0007   + 0.0003 18/10/60
กองทุนหุ้น
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
41.8335   3,866,367,147.72   41.8754 41.7917 - 0.4753 18/10/60
100.0904   9,505,479,846.10   100.1906 99.9903 - 1.1109 18/10/60
8.6869   1,232,319,005.64   8.6957 8.6782 - 0.0960 18/10/60
10.1913   914,415,747.85   10.2933 10.1913 - 0.1118 18/10/60
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
10.2830   1,682,042,654.41   10.3859 10.2830 + 0.0094 17/10/60
10.7587   5,656,321,544.16   10.9202 10.7587 - 0.0439 17/10/60
10.5521   119,720,741.25   10.6577 10.5521 - 0.0080 17/10/60
10.9865   100,219,081,708.97   11.0965 10.9865 + 0.0072 17/10/60
11.8561   2,975,123,283.80   12.0340 11.8561 + 0.0410 17/10/60
12.6136   680,858,326.66   12.7398 12.6010 + 0.0079 17/10/60
9.6728   150,458,618.26   9.7696 9.6631 + 0.0062 17/10/60
9.8954   316,968,977.49   9.9945 9.8954 - 0.0279 17/10/60
13.4609   840,617,602.42   13.4745 13.4474 + 0.0217 17/10/60
12.6381   2,791,483,575.09   12.8278 12.6381 - 0.0211 17/10/60
18.0113   750,873,095.86   18.1915 17.9933 + 0.0113 17/10/60
12.9407   119,694,017.52   13.1349 12.9407 + 0.0173 17/10/60
9.0289   61,481,414.61   N/A N/A + 0.0212 16/10/60
11.6704   288,921,543.34   11.8456 11.6704 - 0.0186 17/10/60
12.8664   421,762,583.12   12.9952 12.8664 + 0.0046 17/10/60
11.1437   513,550,656.81   11.1549 11.1326 - 0.0438 17/10/60
13.5492   3,196,325,823.11   13.7525 13.5492 - 0.0599 17/10/60
5.9132   1,626,080,591.76   5.9192 5.9073 + 0.0523 18/10/60
16.3891   1,522,837,688.53   16.6350 16.3891 + 0.0969 17/10/60
11.6855   1,147,197,627.39   11.8025 11.6855 + 0.0172 18/10/60
12.7250   1,247,990,062.64   12.9160 12.7250 + 0.0363 17/10/60
10.8006   403,387,635.60   N/A   10.8006 - 0.0024 18/10/60
10.7274   177,198,510.81   N/A   10.7274 + 0.0180 18/10/60
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
10.7356   74,790,805.64   10.7464 10.7249 - 0.0453 18/10/60
24.7865   6,691,302,257.24   24.8114 24.7617 - 0.2831 18/10/60
20.5375   4,567,631,137.06   20.5581 20.5170 - 0.1759 18/10/60
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
12.7893   3,148,213,182.03 12.7894   12.7893   + 0.0002 18/10/60
12.0392   1,154,897,850.33 12.0393   12.0392   - 0.0030 18/10/60
10.1935   94,643,726.05 10.1936   10.1935   - 0.0022 18/10/60
10.7961   290,162,993.93 10.8070 10.7853 + 0.0076 17/10/60
11.3254   198,517,173.38 11.3368 11.3141 + 0.0069 17/10/60
43.1221   3,195,776,147.95 43.1653 43.0790 - 0.4771 18/10/60
38.1291   2,558,735,165.14 38.1673 38.0910 - 0.4332 18/10/60
10.7391   46,470,276.48 10.7499 10.7284 - 0.0454 18/10/60
11.7720   180,818,359.04 11.7839 11.7602 - 0.0200 17/10/60
11.3467   76,958,744.20 11.3581 11.3354 - 0.0188 17/10/60
12.4690   76,258,954.35 12.4816 12.4565 - 0.0543 17/10/60
17.3232   254,980,310.40 17.3406 17.3059 + 0.0105 17/10/60
14.9232   113,208,320.45 14.9382 14.9083 + 0.0845 17/10/60
10.2341   44,288,850.81 10.2444 10.2239 + 0.0154 18/10/60
9.2439   289,897,080.28 9.2532 9.2347 - 0.0003 18/10/60
13.0893   349,403,504.84 13.1025 13.0762 + 0.0116 18/10/60
กองทุนรวมผสม
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
10.8390   204,529,131.97   10.9475 10.8390 - 0.0465 18/10/60
10.2738   818,659,639.45   10.3253 10.2738 - 0.0010 18/10/60
12.2122   135,284,025.58   12.2123 12.2122 - 0.0241 18/10/60
12.6290   54,756,160.64   12.6291 12.6290 - 0.0445 18/10/60
13.5756   95,910,273.85   13.5757 13.5756 - 0.0851 18/10/60
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
10.9892   10,977,522,062.37   11.0992 10.9782 + 0.0092 18/10/60
11.7399 2,306,900,076.27   N/A   N/A   + 0.0284 31/08/60 -
17.5917   1,103,895,017.56   17.6094 17.5741 - 0.0998 17/10/60
9.3366   1,798,134,604.45   9.3460 9.3273 - 0.0003 18/10/60
3.2295   893,184,790.58   3.2328 3.2263 - 0.0036 17/10/60
กองทุน ETF
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
5.8369   87,553,674.13   5.8369   5.8369   - 0.0867 18/10/60
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (สกุลเงินต่างประเทศ)
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
ทีเอ็มบี Emerging Bond (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.11
0.3106 50,801,650.69   N/A   N/A   N/A 17/10/60
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.11
0.3249 170,834,235.70   N/A   N/A   N/A 17/10/60
ทีเอ็มบี Asian Bond (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.11
0.3187 3,615,848.42   N/A   N/A   N/A 17/10/60
ทหารไทย Global Income
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.11
0.3318 3,026,852,362.10   N/A   N/A   N/A 17/10/60
ทีเอ็มบี Global Infrastructure (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.11
0.3581 89,855,731.92   N/A   N/A   N/A 17/10/60
ทหารไทย Global Bond Fund (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.11
0.3810 20,563,525.42   N/A   N/A   N/A 17/10/60
ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.11
0.2921 4,544,204.72   N/A   N/A   N/A 17/10/60
ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.11
0.2989 9,573,209.83   N/A   N/A   N/A 17/10/60
ทหารไทย World Equity Index (EURO)
อัตราแลกเปลี่ยน: 38.96
0.3455 21,578,642.63   N/A   N/A   N/A 17/10/60
ทหารไทย Global Quality Growth
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.11
0.3817 84,309,380.10   N/A   N/A   N/A 17/10/60
ทหารไทย US500 Equity Index (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.11
0.5440 22,678,136.39   N/A   N/A   N/A 17/10/60
TMB US Blue Chip Equity (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.11
0.3908 3,615,041.30   N/A   N/A   N/A 17/10/60
ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.07
0.2730 1,859,129.56   N/A   N/A   N/A 16/10/60
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท
อัตราแลกเปลี่ยน: 38.96
0.2996 7,416,612.16   N/A   N/A   N/A 17/10/60
ทหารไทย German Equity (EURO)
อัตราแลกเปลี่ยน: 38.96
0.3303 10,826,639.88   N/A   N/A   N/A 17/10/60
ทหารไทย Emerging Market Equity Index (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.11
0.3366 15,510,439.65   N/A   N/A   N/A 17/10/60
ทหารไทย Asian Growth Leaders
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.11
0.4092 96,536,569.71   N/A   N/A   N/A 17/10/60
ทหารไทย China Equity Index (HK dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 4.24
1.3936 383,229,382.23   N/A   N/A   N/A 18/10/60
ทหารไทย China Opportunity
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.11
0.4950 45,993,285.67   N/A   N/A   N/A 17/10/60
ทหารไทย Japan Equity (JPY:100 yen)
อัตราแลกเปลี่ยน: 29.51
39.6300 3,890,519,983.01   N/A   N/A   N/A 18/10/60
ทหารไทย Japan Active Equity (JPY:100 yen)
อัตราแลกเปลี่ยน: 29.51
43.1220 4,229,184,528.92   N/A   N/A   N/A 17/10/60
ทหารไทย โกลด์ ฟันด์ (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.11
0.5313 33,340,230.07   N/A   N/A   N/A 17/10/60
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.15
0.2817 54,242,371.17   N/A   N/A   N/A 18/10/60
ทหารไทย ออยล์ ฟันด์ (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.11
0.0975 26,976,284.83   N/A   N/A   N/A 17/10/60
ทีเอ็มบี Global Income RMF (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.11
0.3261 8,763,605.98   N/A   N/A   N/A 17/10/60
ทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.11
0.3555 5,461,140.41   N/A   N/A   N/A 17/10/60
ทหารไทย Asian Growth Leaders เพื่อการเลี้ยงชีพ
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.11
0.3766 2,303,200.07   N/A   N/A   N/A 17/10/60
ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.11
0.4507 3,419,157.97   N/A   N/A   N/A 17/10/60
ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (JPY:100 yen)
อัตราแลกเปลี่ยน: 29.51
34.7070 150,197,886.56   N/A   N/A   N/A 18/10/60
ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.11
0.5232 7,701,006.05   N/A   N/A   N/A 17/10/60
ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.11
0.3421 5,995,686.30   N/A   N/A   N/A 17/10/60
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.15
0.2789 8,745,009.96   N/A   N/A   N/A 18/10/60
ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ
อัตราแลกเปลี่ยน: 38.96
0.2913 1,975,529.94   N/A   N/A   N/A 17/10/60
กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity Trigger 8(4) (JPY:100 yen)
อัตราแลกเปลี่ยน: 29.51
36.6280 1,368,018,569.54   N/A   N/A   N/A 18/10/60
ทหารไทย Japan Equity Trigger 8(5) (JPY:100 yen)
อัตราแลกเปลี่ยน: 29.51
36.3800 600,937,738.02   N/A   N/A   N/A 18/10/60
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส (SG Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 24.42
0.4500 449,500,526.68   N/A   N/A   N/A 18/10/60
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (SG Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 24.42
0.5360 14,307,150.43   N/A   N/A   N/A 18/10/60