กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนตราสารตลาดเงิน
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
13.5259   15,830,077,875.33   13.5260   13.5259   + 0.0004 20/03/61
21.5250   5,136,134,587.27   21.5251   21.5250   + 0.0005 20/03/61
กองทุนตราสารหนี้
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
11.8145   92,640,208,831.35   11.8146   11.8145   + 0.0008 20/03/61
10.3766   35,613,772,034.38   10.3767   10.3766   + 0.0004 20/03/61
16.9494   254,749,545.72   16.9495   16.9494   + 0.0018 20/03/61
12.4254   22,524,785,038.50   12.4255   12.4254   + 0.0015 20/03/61
11.0500   46,834,049,562.28   11.0501   11.0500   - 0.0025 20/03/61
กองทุนหุ้น
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
46.4805   5,372,844,705.36   46.5271 46.4340 + 0.0082 20/03/61
109.2365   12,817,661,581.31   109.3458 109.1273 - 0.0719 20/03/61
9.3481   1,643,793,171.65   9.3575 9.3388 - 0.0062 20/03/61
9.9700   1,524,738,717.05   10.0698 9.9700 - 0.0091 20/03/61
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
10.0979   1,220,288,522.11   10.1990 10.0979 - 0.0309 19/03/61
11.1965   9,910,611,451.97   11.3645 11.1965 - 0.0996 19/03/61
10.2998   209,777,212.73   10.4029 10.2998 - 0.0156 19/03/61
10.8934   82,099,408,834.23   11.0024 10.8934 - 0.0080 19/03/61
11.1734   1,925,341,579.07   11.3411 11.1734 - 0.0689 19/03/61
12.5241   609,993,690.08   12.6494 12.5116 - 0.0001 19/03/61
9.5950   128,618,864.75   9.6911 9.5854 - 0.0003 19/03/61
9.9473   222,917,701.03   10.0469 9.9473 - 0.0004 19/03/61
13.1406   645,435,026.33   13.1538 13.1275 - 0.2786 19/03/61
13.8617   7,725,442,994.16   14.0697 13.8617 - 0.1315 19/03/61
19.0010   796,153,384.98   19.1911 18.9820 - 0.2486 19/03/61
14.5349   242,617,146.32   14.7530 14.5349 - 0.2399 19/03/61
9.8631   62,501,369.89   9.8731 9.8532 + 0.0470 16/03/61
11.2985   266,385,337.41   11.4681 11.2985 - 0.0804 19/03/61
12.1353   858,425,162.67   12.2568 12.1353 - 0.1415 19/03/61
11.1160   853,022,499.55   11.1272 11.1049 - 0.1145 19/03/61
14.3109   4,689,566,003.49   14.5257 14.3109 - 0.0448 19/03/61
6.2468   1,867,124,089.18   6.2531 6.2406 - 0.0084 20/03/61
18.7211   4,113,659,482.53   19.0020 18.7211 + 0.0108 19/03/61
11.5949   1,746,999,434.33   11.7110 11.5949 - 0.0519 20/03/61
12.7783   1,336,441,656.50   12.9701 12.7783 - 0.1052 19/03/61
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
10.5303   126,560,094.96   10.5409 10.5198 - 0.0161 20/03/61
27.2199   7,511,156,221.62   27.2472 27.1927 + 0.0045 20/03/61
21.9939   4,817,696,765.98   22.0160 21.9719 + 0.0027 20/03/61
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) (Support PVD transfer)
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
9.7970   19,877,090.36 9.8069 9.7872 - 0.0883 19/03/61
9.9269   3,129,244.76 9.9369 9.9170 - 0.0003 19/03/61
12.8232   3,052,653,723.53 12.8233   12.8232   + 0.0002 20/03/61
12.1612   1,297,725,548.58 12.1613   12.1612   + 0.0017 20/03/61
10.2910   119,488,918.40 10.2911   10.2910   + 0.0017 20/03/61
10.6964   393,982,548.63 10.7072 10.6857 - 0.0074 19/03/61
11.2140   177,542,967.20 11.2253 11.2028 - 0.0010 19/03/61
46.8759   3,596,472,854.61 46.9229 46.8290 - 0.0318 20/03/61
42.2644   2,983,419,281.29 42.3068 42.2221 + 0.0069 20/03/61
10.5234   60,676,203.84 10.5340 10.5129 - 0.0161 20/03/61
12.9283   386,819,820.39 12.9413 12.9154 - 0.1215 19/03/61
10.9506   70,354,399.24 10.9617 10.9396 - 0.0793 19/03/61
13.1689   144,305,153.87 13.1822 13.1557 - 0.0414 19/03/61
18.2109   303,432,584.16 18.2292 18.1927 - 0.2396 19/03/61
17.0500   403,905,873.21 17.0672 17.0329 + 0.0095 19/03/61
10.2137   50,049,548.05 10.2240 10.2035 - 0.0459 20/03/61
9.3185   299,323,298.96 9.3279 9.3092 + 0.0211 20/03/61
13.4744   459,602,277.40 13.4880 13.4609 + 0.0157 20/03/61
กองทุนรวมผสม
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
10.6341   153,196,475.47   10.7405 10.6341 - 0.0162 20/03/61
10.3804   553,181,354.18   10.4324 10.3804 - 0.0014 20/03/61
12.4700   176,526,141.67   12.4701 12.4700 - 0.0005 20/03/61
13.0507   81,090,307.82   13.0508 13.0507 - 0.0027 20/03/61
14.3907   111,486,899.50   14.3908 14.3907 - 0.0078 20/03/61
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
9.5902   6,858,266,510.47   9.6862 9.5902 - 0.0001 19/03/61
11.0833   18,824,954,173.21   11.1942 11.0722 + 0.0138 20/03/61
11.4970 2,259,169,970.14   N/A   N/A   + 0.0259 31/01/61 -
16.8663   989,352,088.94   16.8833 16.8494 + 0.0397 19/03/61
9.4170   1,984,812,759.34   9.4265 9.4076 + 0.0217 20/03/61
3.6585   734,235,414.29   3.6623 3.6548 - 0.0193 19/03/61
กองทุน ETF
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
6.7584   101,376,931.28   N/A   N/A   + 0.0113 20/03/61
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (สกุลเงินต่างประเทศ)
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 31.22
0.3180 100,232.06   N/A   N/A   N/A 19/03/61
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 31.22
0.3138 636,678.10   N/A   N/A   N/A 19/03/61
ทีเอ็มบี Emerging Bond (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 31.22
0.3235 39,086,755.99   N/A   N/A   N/A 19/03/61
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 31.22
0.3586 317,444,313.00   N/A   N/A   N/A 19/03/61
ทีเอ็มบี Asian Bond (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 31.22
0.3299 6,719,321.36   N/A   N/A   N/A 19/03/61
ทหารไทย Global Income
อัตราแลกเปลี่ยน: 31.22
0.3489 2,629,705,600.07   N/A   N/A   N/A 19/03/61
ทีเอ็มบี Global Infrastructure (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 31.22
0.3579 61,670,133.86   N/A   N/A   N/A 19/03/61
ทหารไทย Global Bond Fund (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 31.22
0.4012 19,538,555.10   N/A   N/A   N/A 19/03/61
ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 31.22
0.3073 4,119,758.64   N/A   N/A   N/A 19/03/61
ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น
อัตราแลกเปลี่ยน: 31.22
0.3186 7,140,221.05   N/A   N/A   N/A 19/03/61
ทหารไทย World Equity Index (EURO)
อัตราแลกเปลี่ยน: 38.33
0.3428 16,836,923.04   N/A   N/A   N/A 19/03/61
ทหารไทย Global Quality Growth
อัตราแลกเปลี่ยน: 31.22
0.4440 247,451,729.47   N/A   N/A   N/A 19/03/61
ทหารไทย US500 Equity Index (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 31.22
0.6086 25,501,389.65   N/A   N/A   N/A 19/03/61
TMB US Blue Chip Equity (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 31.22
0.4656 7,771,209.04   N/A   N/A   N/A 19/03/61
ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 31.21
0.3160 2,002,607.17   N/A   N/A   N/A 16/03/61
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท
อัตราแลกเปลี่ยน: 38.33
0.2947 6,948,971.22   N/A   N/A   N/A 19/03/61
ทหารไทย German Equity (EURO)
อัตราแลกเปลี่ยน: 38.33
0.3166 22,393,018.37   N/A   N/A   N/A 19/03/61
ทหารไทย Emerging Market Equity Index (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 31.22
0.3561 27,322,950.02   N/A   N/A   N/A 19/03/61
ทหารไทย Asian Growth Leaders
อัตราแลกเปลี่ยน: 31.22
0.4584 150,210,314.01   N/A   N/A   N/A 19/03/61
ทหารไทย China Equity Index (HK dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 3.98
1.5711 469,586,803.45   N/A   N/A   N/A 20/03/61
ทหารไทย China Opportunity
อัตราแลกเปลี่ยน: 31.22
0.5997 131,763,596.49   N/A   N/A   N/A 19/03/61
ทหารไทย Japan Equity (JPY:100 yen)
อัตราแลกเปลี่ยน: 29.54
39.5150 5,953,717,869.10   N/A   N/A   N/A 20/03/61
ทหารไทย Japan Active Equity (JPY:100 yen)
อัตราแลกเปลี่ยน: 29.54
43.2530 4,523,716,807.70   N/A   N/A   N/A 19/03/61
ทหารไทย โกลด์ ฟันด์ (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 31.22
0.5402 31,689,688.95   N/A   N/A   N/A 19/03/61
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 31.20
0.3018 63,615,793.57   N/A   N/A   N/A 20/03/61
ทหารไทย ออยล์ ฟันด์ (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 31.22
0.1172 23,518,110.64   N/A   N/A   N/A 19/03/61
ทีเอ็มบี Global Income RMF (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 31.22
0.3426 12,619,556.33   N/A   N/A   N/A 19/03/61
ทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ
อัตราแลกเปลี่ยน: 31.22
0.4141 12,390,128.78   N/A   N/A   N/A 19/03/61
ทหารไทย Asian Growth Leaders เพื่อการเลี้ยงชีพ
อัตราแลกเปลี่ยน: 31.22
0.4218 4,622,202.24   N/A   N/A   N/A 19/03/61
ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ
อัตราแลกเปลี่ยน: 31.22
0.5461 12,937,407.85   N/A   N/A   N/A 19/03/61
ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (JPY:100 yen)
อัตราแลกเปลี่ยน: 29.54
34.8080 170,567,249.60   N/A   N/A   N/A 20/03/61
ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 31.22
0.5833 9,719,173.10   N/A   N/A   N/A 19/03/61
ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 31.22
0.3592 5,686,834.31   N/A   N/A   N/A 19/03/61
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 31.20
0.2987 9,593,695.48   N/A   N/A   N/A 20/03/61
ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ
อัตราแลกเปลี่ยน: 38.33
0.2857 1,835,276.30   N/A   N/A   N/A 19/03/61
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส (SG Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 23.71
0.4674 793,876,453.26   N/A   N/A   N/A 20/03/61
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (SG Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 23.71
0.5682 19,382,114.96   N/A   N/A   N/A 20/03/61