กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนตราสารตลาดเงิน
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
13.4353   34,129,898,688.97   13.4354   13.4353   + 0.0004 23/06/60
21.3883   6,355,820,798.20   21.3884   21.3883   + 0.0006 23/06/60
กองทุนตราสารหนี้
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
11.6879   91,018,619,975.51   11.6880   11.6879   + 0.0010 23/06/60
10.2524   36,857,861,680.88   10.2525   10.2524   + 0.0009 23/06/60
16.7460   229,802,166.05   16.7461   16.7460   + 0.0022 23/06/60
12.2022   9,972,337,620.47   12.2145   12.2022   + 0.0027 23/06/60
10.9145   39,416,636,027.78   10.9146   10.9145   + 0.0025 23/06/60
กองทุนหุ้น
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
10.4879   440,951,163.70   10.5929 10.4879 - 0.0131 23/06/60
37.6505   3,203,270,843.45   37.6883 37.6128 + 0.0203 23/06/60
90.5150   8,044,343,435.67   90.6056 90.4245 + 0.1157 23/06/60
8.0145   1,122,326,595.92   8.0226 8.0065 + 0.0103 23/06/60
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
9.9662   1,019,421,689.26   10.0660 9.9662 - 0.0004 22/06/60
9.8788   3,569,721,598.33   10.0271 9.8788 + 0.0184 22/06/60
10.4037   148,657,456.66   10.5078 10.4037 - 0.0078 22/06/60
10.8468   74,557,789,776.88   10.9554 10.8468 - 0.0011 22/06/60
12.0400   2,639,391,313.75   12.2207 12.0400 - 0.0492 22/06/60
12.5007   841,305,001.06   12.6258 12.4882 - 0.0001 22/06/60
9.6433   186,434,916.84   9.7398 9.6337 - 0.0001 22/06/60
9.8110   523,150,443.52   9.9092 9.8110 - 0.0002 22/06/60
13.1178   777,806,485.30   13.1310 13.1047 + 0.0331 22/06/60
12.0534   1,721,033,327.23   12.2343 12.0534 + 0.0004 22/06/60
17.3052   809,783,734.24   17.4784 17.2879 - 0.0188 22/06/60
12.2400   136,122,842.27   12.4237 12.2400 + 0.0361 22/06/60
8.4343   64,209,730.19   N/A N/A - 0.0250 21/06/60
11.5734   274,373,564.28   11.7471 11.5734 - 0.0142 22/06/60
12.6033   346,964,928.98   12.7294 12.6033 + 0.0144 22/06/60
10.2390   351,122,017.56   10.2493 10.2288 + 0.0354 22/06/60
12.7042   1,919,202,018.56   12.8949 12.7042 + 0.0467 22/06/60
5.2512   1,594,033,526.27   5.2566 5.2459 + 0.0420 23/06/60
13.7676   2,064,210,962.20   13.9742 13.7676 + 0.0746 22/06/60
11.0090   2,282,173,503.71   11.1192 11.0090 + 0.0073 23/06/60
11.4896   455,458,264.00   11.6620 11.4896 - 0.0052 22/06/60
10.7287   232,453,135.25   N/A   10.7287 + 0.0406 22/06/60
10.5298   211,858,805.63   N/A   10.5298 - 0.0451 22/06/60
10.5599   503,043,129.88   N/A   10.5599 + 0.0584 22/06/60
10.1956   837,931,634.54   N/A   10.1956 + 0.0077 23/06/60
10.0792   370,344,912.25   N/A   10.0792 + 0.0082 23/06/60
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
10.3914   68,530,665.81   10.4019 10.3810 - 0.0125 23/06/60
22.6754   6,280,267,537.67   22.6982 22.6527 + 0.0119 23/06/60
19.2129   4,432,216,111.82   19.2322 19.1937 + 0.0077 23/06/60
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
12.7605   3,278,997,085.35 12.7606   12.7605   + 0.0003 23/06/60
11.9354   1,066,265,192.07 11.9355   11.9354   + 0.0022 23/06/60
10.1021   65,595,624.25 10.1022   10.1021   + 0.0011 23/06/60
10.6503   207,029,489.26 10.6611 10.6396 - 0.0001 22/06/60
11.2603   209,794,548.11 11.2717 11.2490 - 0.0008 22/06/60
39.0956   2,902,640,235.22 39.1348 39.0565 + 0.0491 23/06/60
34.3712   2,256,564,932.51 34.4057 34.3368 + 0.0180 23/06/60
10.3900   44,009,373.54 10.4005 10.3796 - 0.0126 23/06/60
11.2269   128,225,109.93 11.2382 11.2157 + 0.0005 22/06/60
11.2735   63,640,053.97 11.2849 11.2622 - 0.0129 22/06/60
11.7366   45,332,276.01 11.7484 11.7249 + 0.0408 22/06/60
16.6801   239,838,195.25 16.6969 16.6634 - 0.0196 22/06/60
12.5939   43,495,067.40 12.6066 12.5813 + 0.0658 22/06/60
9.6620   34,595,219.29 9.6718 9.6523 + 0.0066 23/06/60
9.0945   301,385,125.77 9.1037 9.0854 + 0.0312 23/06/60
12.3730   269,032,544.65 12.3855 12.3606 + 0.0183 23/06/60
กองทุนรวมผสม
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
10.1421   2,002,663,239.35   10.1929 10.1421 - 0.0027 23/06/60
11.9033   133,138,515.50   11.9034 11.9033 + 0.0084 23/06/60
12.1256   64,771,995.31   12.1257 12.1256 + 0.0116 23/06/60
12.6418   97,259,163.73   12.6419 12.6418 + 0.0186 23/06/60
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
10.7042   10,291,307,905.22   10.8113 10.6935 + 0.0159 23/06/60
11.3574 2,231,733,578.84   N/A   N/A   + 0.0282 30/04/60 -
17.6522   1,146,034,700.59   17.6700 17.6345 + 0.0328 22/06/60
9.1876   1,848,269,985.16   9.1969 9.1784 + 0.0309 23/06/60
2.8176   906,847,021.36   2.8205 2.8148 + 0.0106 22/06/60
กองทุน ETF
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
5.1329   76,994,342.87   5.1329   5.1329   + 0.0131 23/06/60
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (สกุลเงินต่างประเทศ)
กองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
วันที่
กราฟ
ตาราง
ทีเอ็มบี Emerging Bond (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.99
0.2932 29,991,811.98   N/A   N/A   N/A 22/06/60
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.99
0.2906 105,022,700.75   N/A   N/A   N/A 22/06/60
ทีเอ็มบี Asian Bond (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.99
0.3061 4,373,564.48   N/A   N/A   N/A 22/06/60
ทหารไทย Global Income
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.99
0.3191 2,193,521,323.24   N/A   N/A   N/A 22/06/60
ทีเอ็มบี Global Infrastructure (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.99
0.3542 77,651,995.11   N/A   N/A   N/A 22/06/60
ทหารไทย Global Bond Fund (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.99
0.3678 24,751,544.60   N/A   N/A   N/A 22/06/60
ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.99
0.2837 5,484,993.14   N/A   N/A   N/A 22/06/60
ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.99
0.2886 15,391,304.60   N/A   N/A   N/A 22/06/60
ทหารไทย World Equity Index (EURO)
อัตราแลกเปลี่ยน: 37.96
0.3455 20,487,731.57   N/A   N/A   N/A 22/06/60
ทหารไทย Global Quality Growth
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.99
0.3546 50,633,519.48   N/A   N/A   N/A 22/06/60
ทหารไทย US500 Equity Index (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.99
0.5091 23,824,175.76   N/A   N/A   N/A 22/06/60
TMB US Blue Chip Equity (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.99
0.3601 4,004,790.89   N/A   N/A   N/A 22/06/60
ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 34.04
0.2478 1,886,302.30   N/A   N/A   N/A 21/06/60
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท
อัตราแลกเปลี่ยน: 37.96
0.3049 7,227,108.60   N/A   N/A   N/A 22/06/60
ทหารไทย German Equity (EURO)
อัตราแลกเปลี่ยน: 37.96
0.3320 9,139,193.96   N/A   N/A   N/A 22/06/60
ทหารไทย Emerging Market Equity Index (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.99
0.3012 10,330,156.44   N/A   N/A   N/A 22/06/60
ทหารไทย Asian Growth Leaders
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.99
0.3738 56,463,725.17   N/A   N/A   N/A 22/06/60
ทหารไทย China Equity Index (HK dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 4.35
1.2070 366,393,951.70   N/A   N/A   N/A 23/06/60
ทหารไทย China Opportunity
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.99
0.4051 60,729,948.87   N/A   N/A   N/A 22/06/60
ทหารไทย Japan Equity (JPY:100 yen)
อัตราแลกเปลี่ยน: 30.61
36.0790 7,479,103,046.83   N/A   N/A   N/A 23/06/60
ทหารไทย Japan Active Equity (JPY:100 yen)
อัตราแลกเปลี่ยน: 30.61
37.5340 1,487,890,836.63   N/A   N/A   N/A 22/06/60
ทหารไทย โกลด์ ฟันด์ (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.99
0.5193 33,716,819.67   N/A   N/A   N/A 22/06/60
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.94
0.2707 54,456,982.47   N/A   N/A   N/A 23/06/60
ทหารไทย ออยล์ ฟันด์ (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.99
0.0829 26,679,818.22   N/A   N/A   N/A 22/06/60
ทีเอ็มบี Global Income RMF (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.99
0.3133 6,090,894.06   N/A   N/A   N/A 22/06/60
ทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.99
0.3303 3,772,436.30   N/A   N/A   N/A 22/06/60
ทหารไทย Asian Growth Leaders เพื่อการเลี้ยงชีพ
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.99
0.3453 1,333,694.50   N/A   N/A   N/A 22/06/60
ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.99
0.3705 1,279,643.05   N/A   N/A   N/A 22/06/60
ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (JPY:100 yen)
อัตราแลกเปลี่ยน: 30.61
31.6640 113,374,907.55   N/A   N/A   N/A 23/06/60
ทหารไทย India Equity Trigger 8 (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.99
0.3098 6,232,974.57   N/A   N/A   N/A 22/06/60
ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.99
0.4907 7,056,139.90   N/A   N/A   N/A 22/06/60
ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.99
0.3313 6,172,243.25   N/A   N/A   N/A 22/06/60
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.94
0.2680 8,879,938.89   N/A   N/A   N/A 23/06/60
ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ
อัตราแลกเปลี่ยน: 37.96
0.2970 1,676,304.28   N/A   N/A   N/A 22/06/60
กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity Trigger 8(4) (JPY:100 yen)
อัตราแลกเปลี่ยน: 30.61
33.4130 2,746,056,349.68   N/A   N/A   N/A 23/06/60
ทหารไทย Japan Equity Trigger 8(5) (JPY:100 yen)
อัตราแลกเปลี่ยน: 30.61
33.0320 1,213,688,511.01   N/A   N/A   N/A 23/06/60
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส (SG Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 24.48
0.4373 420,399,999.40   N/A   N/A   N/A 23/06/60
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (SG Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 24.48
0.5054 10,989,981.32   N/A   N/A   N/A 23/06/60
ทหารไทย China Trigger 8(3) (US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.99
0.3107 14,799,739.04   N/A   N/A   N/A 22/06/60
ทหารไทย Asian Growth Leaders Trigger 8(2)(US Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.99
0.3156 6,838,868.35   N/A   N/A   N/A 22/06/60