ข่าวและความเคลื่อนไหว

แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน และ จ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด MTrack Energy ETF

20 เม.ย. 2560

เรียน      ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
เรื่อง       แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน และ จ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด MTrack Energy ETF

              บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนของกองทุนเปิด MTrack Energy ETF ใคร่ขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์ในหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิของผู้ถือหน่วยในการรับเงินปันผล (สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2559) กำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนของกองทุนเปิด MTrack Energy ETF และกองทุนฯจะทำการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.10 บาท ต่อหน่วยลงทุน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

              หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1725

                                                                                                   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด