ข่าวและความเคลื่อนไหว

เรื่อง การจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนโครงการกองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์

12 มิ.ย. 2560

เรียน           ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
เรื่อง           การจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนโครงการกองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์

                  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านทราบว่า เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนโครงการกองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์ อีก 1,000 ล้านบาท รวมเป็นเงินทุนของโครงการทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท เพื่อรองรับ การเติบโตของกองทุนในอนาคต

                  ทั้งนี้ การจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนโครงการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสิทธิใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน และไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน (NAV) ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                                                                                         บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

                                                                                                                                ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560
 

 

ทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน