ข่าวและความเคลื่อนไหว

แจ้งอัตราจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น

10 พ.ย. 2560

เรียน      ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
เรื่อง      แจ้งอัตราจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น

              ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุนเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เรื่องแจ้งการจ่ายเงินปันผลของกองทุนสำหรับงวดบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2560 โดยที่ประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุนได้มีมติให้จ่ายปันผลในงวดบัญชีดังกล่าวในอัตรา 0.10 บาท ต่อหน่วยลงทุน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

              หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1725

                                                                                        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด