ข่าวและความเคลื่อนไหว

ประกาศ ผลการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส

13 มี.ค. 2561

เรียน       ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
เรื่อง        ผลการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส

             บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า จากการพิจารณาผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส สำหรับงวดบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น เห็นสมควรให้วันที่ 19 มีนาคม 2561 เป็นวันจ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.1250 บาท ต่อหน่วยลงทุน

             หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ บลจ. ทหารไทย ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1725

                                                                                          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด