ข่าวและความเคลื่อนไหว

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส

05 เม.ย. 2561

เรียน           ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

 

เรื่อง            การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส

 

                  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (บริษัทฯ) ขอเรียนให้ทราบว่าได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส โดยกำหนดเพิ่มเติมให้ ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ          ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือ ที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Linked) ได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

 

                  ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสิทธิอื่นใดของผู้ถือหน่วยลงทุน ท่านสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้โดยปกติตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

 

                  บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร.1725 ในวันทำการ เวลา 8.30-17.30 น.

 

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2561

 

 

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน