ข่าวและความเคลื่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการ ที่เรียกเก็บจริงของกองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส

15 พ.ค. 2561

เรื่อง        การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการ ที่เรียกเก็บจริงของกองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส

 

              บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงของกองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

สำหรับรายการที่มีผลในวันที่

10 พฤษภาคม 2561

สำหรับรายการที่มีผลในวันที่

11 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

     0.3000

     0.3500

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการจัดการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

 

              บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร.1725 ในวันทำการ เวลา 8.30-17.30 น.

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

 

 

 

 

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน