ข่าวและความเคลื่อนไหว

ผลการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส

11 มิ.ย. 2561

เรียน       ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

เรื่อง        ผลการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส

                                             

              บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า จากการพิจารณาผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส สำหรับงวดบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561 นั้น เห็นสมควรให้วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เป็นวันจ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.1250 บาท ต่อหน่วยลงทุน

             

              หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ บลจ. ทหารไทย ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1725

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด