ข่าวและความเคลื่อนไหว

แจ้งการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด Jumbo Plus ปันผล หุ้นระยะยาว กองทุนเปิด Jumbo 25 ปันผล หุ้นระยะยาว

10 ก.ค. 2561

เรียน       ผู้ถือหน่วยลงทุน

เรื่อง        แจ้งการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด  Jumbo Plus ปันผล หุ้นระยะยาว กองทุนเปิด Jumbo 25 ปันผล หุ้นระยะยาว

 

 

                บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านทราบว่า บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ตามรายละเอียดดังนี้

                1. กองทุนเปิด Jumbo Plus ปันผล หุ้นระยะยาว (สำหรับงวดบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561) จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.15 บาทต่อหน่วย

                2. กองทุนเปิด Jumbo 25 ปันผล หุ้นระยะยาว (สำหรับงวดบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561) จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.20 บาทต่อหน่วย

           

 

                จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด  สามารถสอบถามได้ที่ บลจ. ทหารไทย ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1725

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด