ข่าวและความเคลื่อนไหว

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ บลจ.ทหารไทย

14 ก.ย. 2561

เรียน     ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

เรื่อง      การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ บลจ.ทหารไทย

 

            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (บริษัทฯ) ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการสำหรับกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทฯ จำนวน 65 กองทุน ดังนี้

            1.แก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยบริษัทได้รับคำรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์ (fast track) และมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2561 เป็นต้นไป สรุปสาระสำคัญพอสังเขป ดังนี้

เรื่องที่แก้ไข

เดิม

ใหม่

1.1 อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single Entity Limit) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.2/2561 (แก้ไขทุกกองทุน)

  • กรณีทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นตราสารหนี้ไทยที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
  • กรณีทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นตราสารทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และตราสารหนี้ต่างประเทศที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

 

 

 

ไม่เกินอัตรา 20% ของ NAV

 

ไม่เกินอัตรา 15% ของ NAV

 

 

 

ไม่เกินอัตรา 10% ของ NAV

 

ไม่เกินอัตรา 10% ของ NAV

 

 

 

เรื่องที่แก้ไข

รายละเอียดที่แก้ไข

1.2 เพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สน. 7/2561 และที่ สธ.12/2561 (แก้ไขทุกกองทุน)

เพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน และข้อกำหนดกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้

 

             2.แก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สรุปสาระสำคัญพอสังเขป ดังนี้

เรื่องที่แก้ไข

รายละเอียดที่แก้ไข

2.1 เพิ่มข้อความสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคต

(แก้ไขเฉพาะกองทุนหมายเลข 29 ถึงหมายเลข 65)

 

 

เพิ่มข้อความสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น

 

             ทั้งนี้ การแก้ไขข้อ 2.1 จะมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในช่วงระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการทำรายการดังกล่าวข้างต้นจากผู้ถือหน่วยลงทุน (exit without fee)

เรื่องที่แก้ไข

รายละเอียดที่แก้ไข

2.2 วิธีปฏิบัติ และ/หรือวิธีดำเนินการที่จะต้องรายงาน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่ง ถือครองกองทุน (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า 10% ของกองทุน

(แก้ไขทุกกองทุน)

 

 

แก้ไขและเพิ่มเติมโครงการเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ และ/หรือวิธีดำเนินการที่จะต้องรายงาน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่ง ถือครองกองทุน (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า 10% ของกองทุน เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของนิติบุคคลที่กองทุนทำธุรกรรมด้วย

        

              สำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ข้อ 2.2 จะมีผลตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร.1725 ในวันทำการ เวลา 8.30-17.30 น.

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561

 

 

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

 

รายชื่อกองทุนที่แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจำนวน 65 กองทุน

1.กองทุนเปิด MTrack Energy ETF

23.กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์

45.กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น

2.กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี

24.กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส

46.กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity

3.กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์

25.กองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน

47.กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth

4.กองทุนเปิดทหารไทย SET50

26.กองทุนเปิดทหารไทย อินคัมพลัส

48.กองทุนเปิดทหารไทย German Equity

5.กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ

27.กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance

49.กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ

6.กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล

28.กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

50.กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ

7.กองทุนเปิด JUMBO 25

29.กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์

51.กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity

เพื่อการเลี้ยงชีพ

8.กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส

30.กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index

52.กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท

เพื่อการเลี้ยงชีพ

9.กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล

31.กองทุนเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index

53.กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity

10.กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว

32.กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index

54.กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity

11.กองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผล

หุ้นระยะยาว

33.กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์

55.กองทุนเปิดทหารไทย Global Income

12.กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว

34.กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund

56.กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity

 13.กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

35.กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์

57.กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond

14.กองทุนเปิดทหารไทยธนบดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

36.กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์

ปันผล

58.กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity

15.กองทุนเปิดทหารไทย SET50

เพื่อการเลี้ยงชีพ

37.กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index

59.กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Bond

16.กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

38.กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ

60.กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property

17.กองทุนเปิด JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ

39.กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์

เพื่อการเลี้ยงชีพ

61.กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity

18.กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล

เพื่อการเลี้ยงชีพ

40.กองทุนเปิดทหารไทย US500

เพื่อการเลี้ยงชีพ

62.กองทุนเปิดทหารไทย Asian Growth Leaders เพื่อการเลี้ยงชีพ

19.กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ

41.กองทุนเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์

ทูนิตี้ส์

63.กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ

20.กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น

42.กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท

64.กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Income

เพื่อการเลี้ยงชีพ

21.กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง

43.กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity

65.กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property

เพื่อการเลี้ยงชีพ

22.กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว

44.กองทุนเปิดทหารไทย Asian Growth Leaders

 

 

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน