ข่าวและความเคลื่อนไหว

ผลการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล

09 ต.ค. 2561

เรียน      ผู้ถือหน่วยลงทุน
เรื่อง      ผลการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล

             บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า จากการพิจารณาผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล สำหรับงวดบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 นั้น เห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลในรอบบัญชีดังกล่าว

             หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1725

                                                                                              บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด