ข่าวและความเคลื่อนไหว

การจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนโครงการกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส

08 พ.ย. 2561

เรียน           ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

เรื่อง            การจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนโครงการกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส

 

                  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านทราบว่า เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนโครงการกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส  อีก 2,000 ล้านบาท รวมเป็นเงินทุนของโครงการทั้งสิ้น 36,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตของกองทุนในอนาคต

                  ทั้งนี้ การจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนโครงการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสิทธิใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน และไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน (NAV) ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

 

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

 

 

ทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อส่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร.1725