ข่าวและความเคลื่อนไหว

ประกาศ การปิดระบบชั่วคราวในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

28 พ.ย. 2561

              เนื่องจากทางบลจ.ทหารไทย จำกัด จะทำการปรับปรุงระบบในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งจะมีผลทำให้บางระบบไม่สามารถใช้งานได้ ได้แก่
 

                           ระบบซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ต (Fundlink Online)

     

              ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันทีศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และจะสามารถใช้งานได้อีกครั้งหลังจากเวลา 19.00 น. ของวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (เวลาประมาณการ)  เป็นต้นไป

   

              จึงเรียนมาเพื่อทราบ