ข่าวและความเคลื่อนไหว

ประกาศ

เลือกประเภทข่าว
19 เม.ย. 2561
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน และ จ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด MTrack Energy ETF
18 เม.ย. 2561
การจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนโครงการกองทุนเปิดจำนวน 2 กองทุน
17 เม.ย. 2561
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการ ที่เรียกเก็บจริงของกองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส
05 เม.ย. 2561
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส
03 เม.ย. 2561
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการ ที่เรียกเก็บจริงของกองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส
02 เม.ย. 2561
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาที่ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) สำหรับคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จำนวน 4 กองทุน
15 มี.ค. 2561
เปลี่ยนแปลงวันชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
15 มี.ค. 2561
เปลี่ยนแปลงวันชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
13 มี.ค. 2561
ประกาศ ผลการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส
08 มี.ค. 2561
เปลี่ยนแปลงวันชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
หน้าที่ 1 จาก 54 [538 รายการ]