ข่าวและความเคลื่อนไหว

ประกาศ

เลือกประเภทข่าว
19 มิ.ย. 2561
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนของกองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว และ กองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว
15 มิ.ย. 2561
ประกาศ การปิดระบบชั่วคราวในวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2561
11 มิ.ย. 2561
ผลการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส
08 มิ.ย. 2561
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการขาย (front-end fee) / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของกองทุนเปิดจำนวน 3 กองทุน
07 มิ.ย. 2561
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนของกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส
30 พ.ค. 2561
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการ ที่เรียกเก็บจริงของกองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส
23 พ.ค. 2561
แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อกองทุนหลักของกองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์
21 พ.ค. 2561
เพิ่มรายชื่อกองทุนรวมที่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าหรือออกระหว่างกันของกองทุนรวมจำนวน 7 กองทุน
18 พ.ค. 2561
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนจำนวน 4 กองทุน
17 พ.ค. 2561
ประกาศ การปิดระบบชั่วคราวในวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2561
หน้าที่ 1 จาก 54 [539 รายการ]